Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blanketter tillhörande grundskolan

Sidan under upparbetning

Personuppgiftsbehandling
Dina personuppgifter kan behöva lagras hos Region Gotland på legala grunder. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns information hur du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Uppföljning

Skolfrånvaro

Övergångar grundskola - gymnasium

Skriftlig bedömning årskurs 9 - då slutbetyg ej kan ges

Tilläggsbelopp