Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjuts vid växelvis boende

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende.

Region Gotland kan under vissa förutsättningar pröva behovet av skolskjuts till/från en elevs båda vårdnadshavare och skolan, om dessa är bosatta på olika bostadsadresser - så kallat ”växelvis boende”.

 • I de fall barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom en och samma kommun, ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser, om det är fråga om växelvis boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen.
 • En vårdnadshavare måste bo inom skolans upptagningsområde för att skolskjuts ska kunna beviljas enligt växelvis boende.
 • Behovet av skolskjuts ska också prövas från en icke-vårdnadshavares adress i vissa fall, nämligen när det är fråga om sådant boende som enligt praxis kan anses vara s.k. varaktigt boende.
 • Skyldigheten att pröva behov av skolskjuts från båda adresserna gäller i princip endast när barnet bor lika mycket hos vardera föräldern.
 • Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner.

Frågor som ställs innan ett beslut om skolskjuts kan tas 

 • Är eleven skjutsberättigad enligt barn- och utbildningsnämndens riktlinjer, i förhållande till båda vårdnadshavarna?
 • Gäller det ett varaktigt växelvis boende hos båda vårdnadshavarna?
 • Vistas barnet ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna?
 • Finns ett fast schema för vistelsetiderna?
 • Betalar någon av vårdnadshavarna underhållsbidrag? I sådana fall anses det inte vara fråga om ett växelvis boende. Skjutsning till och från båda vårdnadshavarna kan därför inte komma ifråga.

Om barnet har rätt till skjutsning till och från båda vårdnadshavarna enligt ovan ska skjutsningen prövas utifrån följande:

 • I första hand med befintliga turer i kollektivtrafik eller skolskjutsar. Skjutsningen kan eventuellt anordnas på olika sätt för morgontur och eftermiddagstur.
 • I andra hand med självskjutsning. Eventuellt kan självskjutsningen begränsas till att avse framkörning till befintlig tur. Ersättning utgår enligt barn- och utbildningsnämndens beslut.
 • I sista hand måste särskild skjuts ordnas.

Självskjuts

Region Gotland kan under viss förutsättningar bevilja ersättning för självskjuts det vill säga att vårdnadshavare själv skjutsar barnet till och från hållplats eller skolan. Det innebär att vårdnadshavaren tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till skolan mot en viss ersättning från kommunen. 

Om/när ersättning för självskjuts beviljats ska en räkning skickas in månadsvis. 

Länk till räkningsblanketter 

Ansökan och beslut

Ansökan om resa vid växelvis boende eller ersättning för självskjuts beviljas läsårsvis. Ansökan görs via e-tjänsten under ansökningsperioden på våren. För ansökan under läsåret gäller 14 dagars handläggningstid.

Beslut om ersättning för självskjuts eller resor vid växelvis boende inför höstterminen meddelas tidigast vecka 32.

I de fall grunden för beslutet om ersättning för självskjuts eller resa vid växelvis boende ändras under terminen ska skolskjutssamordnare meddelas om detta.