2007-06-18, §§ 149-189

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32688
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2007-06-18

Register

Kommunfullmäktige 2007-06-18
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-21.45

Utses att justera: Stefan Nypelius och Anna Wickström

Datum för anslags uppsättande: 2007-06-28
Datum för anslags nedtagande: 2007-0720