BUN § 57

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32607

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 57
Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG

Dnr 2007/041-60
Ledamoten Eric Martell rapporterade från Motorbranschens Tekniska Gymnasium i Göteborg:

Ur Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG:s hemsidor:

”MTG:

 • Skall vara motorbranschens nya utbildning mot framtida kompetensbehov.
 • Skall drivas av kommunen i nära samarbete med motorbranschen.
 • Skall ge kvalificerad utbildning för gymnasieelever, samt kompletterande utbildning för yrkesverksamma i motorbranschen.
 • Skall ge eleverna möjlighet till eftergymnasial utbildning.
 • Skall genom att vara en modern utbildning bli ett intressant alternativ för ungdomar att välja.
 • Skall ha regionalintag där elevantalet kopplas till verkligt behov.
 • Skall ha en liten fast kärntrupp av lärare som samverkar med branschrepresentanter vid genomförande av utbildning.
 • Skall genom skolans styrgrupp se till att skolans innehåll och mål kontinuerligt förnyas.
 • Utöver ordinarie 2500 poäng erbjuder skolan ytterligare 500 poäng.
 • Eleverna får möjlighet att genomföra dessa poäng via extra kurser eller genom praktik ute hos branschföretagen.
  Mål:
  MTG:s fordonsteknikerutbildning skall ge dig grundläggande yrkeskunskaper för service, underhåll och reparation av fordon samt svara mot framtida kompetenskrav.
  Dessutom skall du få möjlighet att utveckla kunskaper inom områden som lagarbete, kundservice, kvalitet och miljö. Vi vill också ge dig en god allmänkunskap, som kan stimulera dig till fortsatt utveckling och öka din förmåga till egen kunskapsinhämtning.
  För att du skall uppnå detta vill vi att du satsar på dig själv, utnyttjar din vilja, koncentration och tid….”
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-05-09 att bordlägga ärendet till BUNs sammanträde 2007‑06‑13.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att tillämpa det pedagogiska koncept som tillämpas vid Motorbranschens Tekniska Gymnasium, MTG