BUN § 58

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32606

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 58
Motion, Införande av ordnings- och uppförandeomdömen 

KS dnr 2007/0045-60; BUN dnr 2007/042-60
Kommunfullmäktigeledamöterna Mats-Ola Rödén, Sven Bosarfve, Bror Lindahl och Amy Öberg från Folkpartiet på Gotland har i en motion föreslagit att

…kommunfullmäktige skall ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att erbjuda alla föräldrar med barn i grund- och gymnasieskolan ett omdöme om barnets ordnings- och uppförande i skolan.

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande bl a följande

…Minst en gång per termin skall läraren vid ett utvecklingssamtal ge elev och föräldrar (till grundskoleelever och gymnasieelever som är under 18 år) information om elevens kunskaps­utveckling och sociala utveckling.

För grundskolans del gäller sedan den 1 januari 2006 att utvecklingssamtalet skall dokumenteras skriftligt i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. Planen skall konkret beskriva vilka insatser som ska göras av skolan och vilka insatser som eleven och föräldrarna kan göra och bygga på en utvärdering av elevens hela skolsituation.

Det innebär att det är naturligt att vid utvecklingssamtalet göra en bedömning av elevens sociala utveckling, förmågan att samarbeta med och ta hänsyn till andra och ta ansvar för sitt skolarbete. Överenskommelser skall dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen och följas upp vid nästa utvecklingssamtal. Det innebär att det redan idag finns ett dokument för uppföljningen av ordnings- och uppförandefrågor i vid mening.

Betygsättning är formellt sett en myndighetsutövning. Lärarens bedömning kan ha avgörande betydelse för den enskilde eleven och betygen kan inte överklagas. Det finns därför en ansenlig mängd bestämmelser för betygsättningen. I grundskole- och gymnasie­förordningarna finns bestämmelser om när och i vilka ämnen och kurser betyg skall ges och vilka olika betyg som får användas. För att tillgodose elevernas rättssäkerhet är det viktigt att det finns tydliga betygs­kriterier som preciserar vilka kunskaper som krävs för respektive betyg.

Mot den bakgrunden är det inte möjligt att i betyget skriva in en löst formulerad bedömning av elevens ordning och uppförande. Om ett sådant komplement till betyget skall göras krävs ett nationellt utvecklingsarbete och nationella bestämmelser för att tillgodose den rättssäkerhet som krävs vid en myndighetsutövning.

Dessutom har den nya regeringen aviserat att det inom en snar framtid skall genomföras förändringar i skolans styrdokument bl a avseende betyg. Det är då naturligt att avvakta det arbetet.

Skoldirektören föreslår vidare att kommunfullmäktige avslår motionen samt anser den besvarad med föreliggande skrivelse.

Ersättaren i BUN, tillika en av motionärerna, Sven Bosarfve redovisade i en särskild skrivelse ställd till BUN ytterligare synpunkter i ärendet.

Yrkanden

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta att tillstyrka motionen.

Ledamöterna Brittis Benzler (v) och Hanna Nyman (s) yrkade med instämmande av övriga ledamöter i s-gruppen att BUN skulle avstyrka motionen.

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Brittis Benzlers och Hanna Nymans förslag röstar Nej. Vid omröstningen röstade 8 ledamöter Ja, medan 5 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Inger Rosén, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström, Gunnel Pott samt BUNs ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Hanna Nyman, Jenny Alvås, Andreas Persson, Laila Schöllin samt Brittis Benzler. BUN hade sålunda beslutat att tillstyrka motionen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN tillstyrker motionen.

    2. BUN-ersättaren Sven Bosarfves skrivelse skall överlämnas till kommunfullmäktige