BUN § 61

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32603

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 61
Åtgärder för att öka andelen lärare inom förskolan

Dnr 2007/028-02
I samband med att BUN godkände personalplanen för perioden 2007- 2013 fick förvalt­ningen i uppdrag att till budgetberedningen lämna förslag till åtgärder för att öka andelen lärare inom förskolan.

Personalchef Bo Stenbom anför i skrivelse 2007-03-05 bl a följande:

…”Av personplanen framgår att andelen lärare inom förskolan i kommunal regi på Gotland är 42% {2006) jämfört med riksgenomsnittet 51% {Skolverkets statistik 2005). Genom att anställa lärare vid utökning av personalstyrkan vid stigande barnantal och genom att konvertera barnskötarbefattningar till lärarbefattningar när vakanser uppstår beräknas andelen lärare vara 49% 2010.

För att öka andelen lärare ytterligare föreslås två åtgärder. Den första avser att förvaltningen säger upp 20 barnskötare motsvarande till januari 2008 och att aktuella befattningar konverteras till läraranställningar. I och med att drygt 20 lärare med inriktning mot förskola, förskoleklass och fritidshem examineras vid högskolan på Gotland, i januari 2008 jämte lärare som ej ännu har fått full sysselsättning är rekryteringsläget gott för att anställa lärare. Genom en sådan åtgärd skulle andelen lärare öka till 50% jämfört den i personalplanen beräknade 46%.

Den andra åtgärden avser att anordna en 60-poängs uppdragsutbildning för utbildning av ett 30-tal barnskötare till förskollärare enligt en modell som Jönköpings kommun använder sig av. "Jönköping-modellen" innebär deltidsstudier under två år och med fyra veckors heltidsstudier under tre somrar. Förvaltningens kostnader för utbildningsanordnare, lokal studieadministratör, mentorer, kurslitteratur och 80% studielön under 12 veckor uppskattas till cirka 6,5 miljoner kronor. Kostnaderna skulle kunna finansieras genom statsbidraget "kvalitetsbidraget". Begäran om delfinansiering skulle kunna göras från Kommunals verksamhetsutrymme och kommunens anslag för omställning. Om utbildningen påbörjas sommaren 2008 blir de studerande klara sommaren 2010. Genom att konvertera de nyutbildades befattningar skulle andelen lärare öka till 59% 2010 jämfört med den i personalplanen beräknade 49%. Om den första åtgärden inte genomförs kommer andelen lärare att uppgå till cirka 55%”...

Personalchefen Bo Stenbom hade i skrivelse 2007-03-05 föreslagit att BUN beslutar att

a genom uppsägning minska antalet barnskötare / motsvarande med 20 personer till januari 2008 och att konvertera befattningarna till läraranställningar

b genomföra en lärarutbildning för 30 barnskötare enligt "Jönköping-modellen" under 2008-2010. Finansiering skall ske genom att utnyttja "kvalitetsbidraget" med eventuell delfinansiering genom andra anslag. 

Yrkanden

Ledamöterna Brittis Benzler (v) och Hanna Nyman (s) yrkade med instämmande av övriga ledamöter i s-gruppen att BUN skulle genomföra en lärarutbildning för 30 barnskötare enligt "Jönköping-modellen" under 2008-2010.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta att inte genomföra en lärarutbildning för 30 barnskötare enligt "Jönköping-modellen" under 2008-2010.

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Brittis Benzlers och Hanna Nymans förslag röstar Nej. Vid omröstningen röstade 8 ledamöter Ja, medan 5 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Inger Rosén, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström, Gunnel Pott samt BUNs ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Hanna Nyman, Jenny Alvås, Andreas Persson, Laila Schöllin samt Brittis Benzler. BUN hade sålunda beslutat att inte genomföra en lärarutbildning för 30 barnskötare enligt "Jönköping-modellen" under 2008-2010.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Från och med 2007-07-01 gäller anställningsstopp för tillsvidareanställning av barnskötare inom förvaltningen. Skoldirektören medges delegation att besluta om ev dispenser från anställningsstoppet.

    2. I syfte att öka andelen pedagogisk personal inom förskoleverksamheten ges förvaltningen i uppdrag att intensifiera konverteringen av barnskötartjänster till förskollärartjänster vid framtida vakanser inom förskoleverksamheten.

    3. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa statistik m m beträffande personalsammansättning inom förskoleverksamhet, personalpool, LAS m m i samband med BUNs behandling av Internbudget 2008.