BUN § 63

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32601

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 63
Yttrande, Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008-2013

Dnr 2007/070-00
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun antog 2003-12-15 Bostadsförsörjningsplan Gotland 2004-2009. Denna plan är för närvarande föremål för revidering. Inriktningen är att kommun­fullmäktige under hösten 2007 ska kunna anta en reviderad plan.

Plan och bostadskommittén har den 11 april 2007 beslutat om ett reviderat förslag att utgöra underlag för remissomgång till myndigheter, organisationer m fl som kan ha intresse i frågan. BUN har bland många andra inbjudits att lämna synpunkter på det reviderade förslaget.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade i förslag till yttrande i ärendet 2007-06-01 bl a anfört följande:

… ”Utöver vad som redovisas i förslaget till reviderad plan vill BUN framhålla vikten av att barns och ungdomars särskilda behov tillvaratas. Hänsyn bör tas till efterfrågan av plats i förskola, behovet av grundskolor (god spridning över kommunen), barnsäkra och stimulerande miljöer vid för- och skolgårdar, ett säkert sätt för barn och ungdomar att ta sig till och från skolan samt att det i bostadsområden och dess närhet finns goda förutsättningar för lek och idrott samt närhet till friluftsliv och rekreation.

Vid planering och uppförande av nya bostadsområden är det viktigt att förskolor kan erbjudas i eller i anslutning till området alternativt i anslutning till grundskolor runt om i kommunen. Under de närmaste åren visar prognosen att antalet födda barn kommer att uppgå till drygt 500 barn per år. Med in- och utflyttning kan det handla om upp till ca 510 barn per år. Eftersom sysselsättningen ökar för närvarande begär föräldrarna utökad vistelsetid för barnen. Behovet av platser bedöms därför öka med ca 90 platser per år den närmaste åren under planperioden. Efterhand som det lokala behovet av platser förändras måste resurserna anpassas till den lokala efterfrågan exempelvis genom att flytta befintliga resurser/förskola till annan plats alternativt låta verksamhet upphöra samtidigt som ny förskola anordnas på ny plats där behovet finns.

För grundskolans del är det angeläget att anpassa behovet av skolenheter till antalet elever och samtidigt tillgodose behovet av en god geografisk spridning över hela kommunen. Det kan ofta innebära att det exempelvis på landsbygden kan organiseras så att för- och grundskolan är lokal och verksamhetsmässigt integrerad. Särskild hänsyn behöver tas till föräldrars önskemål om skola och barnens och elevernas resor och restider till och från skolan”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland förslag till yttrande antas som BUNs yttrande i ärendet.