BUN § 64

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32600

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 64
Resursavdelningens rapport 2007

Resursavdelningen sammanställer årligen en rapport över avdelningens verksamhet under föregående läsår. Rapporten, som vanligtvis redovisas vid BUNs oktobersammanträde, har bl a omfattat statistik över antalet barn i behov av särskilt stöd och antalet upprättade åtgärdsprogram i grund- och gymnasieskolan.

Rapporten bygger på siffror som i vissa avseende är osäkra, beroende på att definitioner bygger på kriterier som uppfattas som oprecisa och subjektiva och som därför kan bedömas på olika sätt av olika personer. Skoldirektör Peter Molin föreslår att rapporten för läsåret 2006/07 ges en ny utformning som i högre grad anknyter till den metodik som används vid tillsyn av skol­verksamheten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Resursavdelningens rapport för läsåret 2006/07 skall utformas så att den belyser elevvårdens verksamhet utifrån frågeställningen om eleverna individuellt erhåller det stöd de behöver, bl a enligt nedanstående principer:

    a. Beträffande åtgärdsprogram skall uppföljningen avse elever som inte uppnått målen. Tonvikten skall läggas vid åtgärdsprogrammens innehåll, inte som tidigare vid deras antal.

    b. Rapporten skall redovisa förekomst av elever med syn- och hörselsvårigheter och elever med annan diagnos, samt situationen beträffande ev. köer till BUP, psykologer och annan elevvårdspersonal

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUNs sammanträde 2007-09-11—12 lämna förslag till utveckling av uppföljningsmodellerna för Resursavdelningens verksamhetsområde