BUN § 65

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32599

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-28
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 65
Upphandling av skolskjutsar

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN 2004/034-62
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-11-15 bl a att ge styrgruppen (den s k ”Bussgruppen”) i uppdrag att utarbeta ett upphandlingsunderlag utifrån principen om en samlad upphandling med gemensam trafikledning (med möjlighet till underentreprenörer), samt med kvalitets- säkerhets- och miljökrav i huvudsak enligt framlagt diskussionsunderlag/förslag (BUN § 06/90). BUNs arbetsutskott och TNs arbetsutskott hade behandlat ärendet vid en gemensam överläggning 2007-01-30. Beslut fattas parallellt i TN och BUN under ärendets gång.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2007-02-14 att ge en arbetsgrupp, bestående av BUNs presidium, skoldirektör Peter Molin, chefen för kansliavdelningen Per Westholm, trafikchefen Per-Arne Jonsson samt upphandlare Therese Agehed, i uppdrag att utforma förslag till förfrågningsunderlag. Arbetsgruppen har tagit fram en stomme till förfrågningsunderlag.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-03-14 (BUN § 2007/28):

- BUN avstår från att upphandla skolskjutsar gemensamt med TN:s upphandling av kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor. Förfrågningsunderlaget skall utformas när beslut om ny skolorganisation föreligger. Den nya skolskjutsorganisationen planeras att träda i kraft vid början av läsåret 2009/10 (augusti 2009).

Under april 2007 har en extern konsult fått i uppdrag att utforma förslag till slutligt förfrågnings­underlag jämte övriga handlingar i den aktuella upphandlingen. (Au § 2007/26). inom BUF har skjutsbeskrivningar tagits fram utifrån BUNs beslut om ny skolorganisation inom ramen för projektet  Skola Gotland  2008->. BUN beslöt 2007‑05‑09 att förfrågningsunderlaget skall behandlas i BUN när det färdigställts. (BUN § 2007/46)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Upphandlingen av skolskjutsar skall genomföras i enlighet med BUNs beslut § 2007/28, innebärande att den nya organisationen efter upphandling skall träda ikraft år 2009.