BUN § 68

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32596

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-06-13

BUN § 68
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar och övriga delegationsbeslut enligt förteckningar
Anmälningsärenden
 1.              1

  2007-04-23

  Kf § 121 Bokslut 2006 med årsredovisning. 2007/034-04

  2007-04-23

  KF § 130 Motion . Utredning om nyttig och miljövänlig mat. Ks dnr 2006/0399-44 Dnr 2007/083-46

   3

  2007-04-24

  Från LK Säkerhetsteamet: Till kommunstyrelsen; Skadeförebyggande arbete vid skolorna i Visby. Rapport från Freddy Sirland BUN 9 maj. Förslaget behandlas av KS AU 2007-05-08. KS beslutar vid nästa sammanträde

   4

  2007-05-09

  Från Gotlands Friidrottsförbund,, Ang nya bestämmelser om utrustning och redskap mm på Gutavallen. Dnr 2007/085-60

   5

  2007-05-09

  Från Skolverket: Enkät om skolpliktsbevakning och ogiltig frånvaro. Svar senast 10 aug 2007. Skolverkets dnr 75-2007:1496. Dnr 2007/032-60

   6

  2007-05-09

  Från Lärbro Hembygdsförening: Inbjudan till Invigning av utställning/museum Lärbro Krigssjukhus lördag 2 juni kl 13.00

   7

  2007-05-11

  Från Specialpedagogiska institutet: Angående medel för kompetenshöjande insatser med fokus på mångfald inom särskolan. Dnr 49-2007/1394

   8

  2007-05-11

  Från Skolverket, Ang anmälan om grundskoleelevs rätt till särskilt stöd vid Klinteskolan, GK Dnr 51-2006:2134. Dnr 2006/173-63.

   9

  2007-05-11

  Från SAK, Förslag till detaljplan för Tofta Solbacka 1:1, GK. SAK dnr 42029. Dnr 2007/084-21

   10

  2007-05-14

  Från AMV, Inspektionsmeddelande Resultat av inspektion, AIST 2007/22222 Lyckåkerskolan, fritidshem Pilen och Aspen. Svar till Arbetsmiljöverket senast 1 Juli 2007. Dnr 2006/045-69

   11

  2007-05-14

  Rapport dat 2007-03-30 Ang Trafikstödjarnas arbete i skolan 2007/087-62

   12

  2007-05-14

  Rapport från Åse Liljeroth-Carlsson Ang Utbildning i åtgärdsprogram för personal i förskoleverksamheten.

   13

  2007-05-15

  Från JÄMO, m fl: Inbjudan till utbildningsdag ”Att arbeta fram en likabehandlingsplan” Norra Latin /Stockholm. Två utbildningstillfällen: 3 oktober anmälan senast 5 september 2007 samt 16 oktober anmälan senast 12 september 2007.

   14

  2007-05-15

  Från Elisabeth Österdahl, ekonomichef: Till Göran Gyllenkrok LK; Tillägg till budget 2008-2010: Likvärdighet mellan skolor - regionalt stöd. Dndr 2006/161-04

   15

  2007-05-15

  Från Vägverket: Nationellt internt nyhetsbrev för "Försökskommuner som tillämpar en 30-regel" Nr 8. Dnr 2005/099-62

   16

  2007-05-21

  Från Jörgen Jonsson Utv enheten BUF: Till Myndigheten för skolutveckling; Ansökan om medel för samverkan perioden september 2007 till 31 december 2008. Dnr 2007/088-60

   17

  2007-05-21

  Från Freddy Sirland planerings och försörjningschef: Till SAK; Yttrande över samråd med planprogram för Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl, GK. Dnr 2007/074-21

   18

  2007-05-23

  Från Regionförbundet i Kalmar Län: Avisering-Inbjudan från Alkoholkommittén ; ”Dags för barnen!” måndag 10 september 2007, Kalmarsalen, Kalmar.

   19

  2007-05-23

  Från NTF Gotland Anna Rönnle: Kontroll av Trafikmiljö vid Norrbacka skola i Visby. Dnr 2005/099-62

   20

  2007-05-29

  Från TF Roger Möller: Arbetsmiljöproblem vid förskolan Vitkålen.TF dnr 2006/2320-28 Dnr 2007/077-28

   21

  2007-05-29

  SKL Information: Öppna jämförelser om grundskolan.

   22

  2007-05-29

  Från Skolverket: Medverkan i nationell utvärdering av förskolan. Dnr 2007/089-63

   23

  2007-05-30

  Från Freddy Sirland planerings och försörjningschef, Örjan Grimlund rektor: Till TF Roger Möller; Saneringsåtgärder vid förskolan Linden med anledning av SGI:s rapport om förorenad mark vid fastigheten Linden 1 och 3. Dnr 2007/091-63

   24

  2007-05-30

  Från Per Westholm projektledare: Till Swebuss AB Åke Wassberg; Ang Användning av skolskjutskylten. Dnr 2005/099-62

   25

  2007-05-30

  Från Peter Molin skoldirektör: Till Forshagaakademin; Ang KY-språkpedagog. Dnr 2007/062-60.

   26

  2007-05-30

  Från Peter Molin skoldirektör: Till Nutek, KomTek; Ang Inbjudan att delta i KomTek, kommunal entreprenörs- och teknikskola. Dnr 2007/080-60

   27

  2007-06-01

  Från Planerings och försörjningsavdelningen, Förslag till övergripande kostpolicy för Gotlands kommun. Dnr 2007/083-46

   28

  2007-06-01

  Från Freddy Sirland planerings och försörjningschef : Till SAK; Yttrande över förslag till detaljplan för Tofta Solbacka 1:1 GKDnr 2007/084-21

   29

  2007-06-01

  Från Skolverket, Information om uppföljning av Statsbidrag till personalförstärkning i förskolan, bidragsår 2006. Dnr 2005/132-02

   30

  2007-06-04

  Från Miljö- och hälsoskyddskontoret, Beslut om registrerad livsmedelsanläggning och om riskklassifiering samt avgifter. Dnr 2007-1454. Dnr 2007/095-46

   31

  2007-06-04

  Från SAK: Ang Detaljplan för Näs Gans 1:2 och lilla Siglavs 1:3, 1:4 : Information ang ärendets gång. Redovisning av inkomna synpunkter och förslag. SAK dnr 42019. 2006/145-21

   32

  2007-06-05

  Från Karin Gardell Konsumentföreningen Medvetna Matval, Erbjudande av sina tjänster i utredningen/projektet om Nyttig och miljövänlig mat. Dnr 2007/083-46

   33

  2007-06-07

  Från Skolverket, Information Utbildningsinspektion i K-A Westerbergskolan i Gotlands kommun. Dnr 2006/2002-60

   34

  2007-06-07

  Från J Andersson lärare, Angående enkät till elever skolår 3. Dnr 2007/001-62

   35

  2007-06-08

  Från Britta Kolmodin t f rektor: Till föräldrar i Västerhejde skola; Bilaga till "fredagsbrev” W 23: Information till föräldrar och elever i Västerhejde skola ang BUN beslut om att Västerhejde ska bli F-åk 3 skola. Dnr 2006/128-61