BUN § 44

Utskrivet från: http://www.gotland.se/32066

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-31
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 44 
Skola Gotland 2008 ->

Dnr 2006/128-61
Skola Gotland 2008 -> är en översyn som genomförs med syftet att genomlysa och vid behov anpassa organisation, arbetsmetoder och ledningsstruktur så att barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kontinuerligt genom medarbetarnas gemensamma ansträngningar kan erbjuda en god lärmiljö på skolorna. Översynen genomförs mot bakgrund av skoldirektörens ansvar att på Barn- och utbildnings­nämndens (BUNs) uppdrag skapa förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Verksamheten skall bedrivas på ett effektivt sätt med en organisation som är anpassad till och i samklang med de ständiga förändringar som sker i samhället i övrigt

Barn- och utbildningsnämnden hade behandlat ärendet 2006-12-13 (BUN § 06/100) samt 2007‑02‑14 (BUN § 07/14) och 2007-03-14 (BUN § 07/27). Till BUN-ledamöterna hade utsänts den mediabevakning som sammanställts vid BUF kring detta ärende.

Ledamoten Eric Martell meddelade en invändning beträffande arbetsutskottets justerade paragraf, såtillvida att hans yrkanden ang maximal restid (35 min per resa) för elever i förskoleklass och skolår 1-5 och organisationen av skolbarnsomsorgen inte angetts i arbetsutskottets ingress. Vidare meddelades att d e socialdemokratiska BUN-ledamöternas förslag till skolorganisation kommer att redovisas vid BUN-sammanträdet 2007-05-09.

Fårö skola

Arbetsutskottet hade föreslagit BUN besluta att Fårö skola upphör fr o m läsåret 2008/09.

Yrkande:

Ledamoten Brittis Benzler yrkade att grundskolan och skolbarnsomsorg vid Fårö skola bör bibehållas intill dess att förskoleverksamheten upphör vid skolenheten.

Gothem skola

Yrkande:

Ledamoten Eric Martell yrkade att upptagningsområdena för Gothem skola och Hörsne skola skall samordnas samt att skolan i Gothem skall bibehållas under förutsättning att det överensstämmer med föräldrarnas önskemål.

När skola

Arbetsutskottet hade föreslagit BUN besluta att När skola upphör fr o m läsåret 2007/08.

Yrkanden

Ledamoten Oskar Franke yrkade att förvaltningen skall ges i uppdrag att säkerställa en god arbetsmiljö i När skola under det sista läsår skolan bedrivs i kommunal regi.

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN, med ändring av arbetsutskottets förslag, skulle besluta att När skola skall upphöra inför läsåret 2008/09.

Ledamoten Eric Martell yrkade att BUN skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Nej. Vid omröst­ningen röstade 7 ledamöter Ja, medan 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Gunnel Pott, Oskar Franke, Eva Lindström samt BUNs ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler. BUN hade sålunda beslutat att När skola skall upphöra inför läsåret 2008/09.

Eksta skola

Arbetsutskottet hade föreslagit BUN besluta att Eksta skola upphör fr o m läsåret 2008/09.

Yrkanden

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ledamoten Eric Martell yrkade med instämmande av Brittis Benzler att BUN skulle besluta att Eksta skola inte skall upphöra, men att viss justering skall ske av skolans upptagningsområde.

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Nej. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, medan 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Gunnel Pott, Oskar Franke, Eva Lindström samt BUNs ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler. BUN hade sålunda beslutat att Eksta skola skall upphöra inför läsåret 2008/09.

Västerhejde skola

Yrkanden

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta att skolåren 4-6 vid Västerhejde skola skulle överföras till Södervärnskolan i Visby.

Ledamoten Eric Martell yrkade att Västerhejde skola även fortsättningsvis skall omfatta F-6 samt att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om skolenheten bör utökas till att omfatta F-9.

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Nej. Vid omröstningen röstade 8 ledamöter Ja, medan 5 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Gunnel Pott, Oskar Franke, Eva Lindström, Brittis Benzler samt BUNs ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg Hansson. BUN hade sålunda beslutat att skolåren 4-6 vid Västerhejde skola skall överföras till Södervärnskolan i Visby.

Rone skola

Yrkande

Ledamoten Anders Larsson yrkade att BUF anhåller att TF vidtar åtgärder för att möjliggöra att Rone skola kan ges en användning som gynnar orten när grundskoleverksamheten upphört

Maximal restid vid skolskjutsning

Yrkanden

BUNs ordförande Lena Celion yrkade att för grundskolans elever skall oförändrat gälla att skolskjutsningen skall anordnas så att restiden inte överstiger 45 min.

Ledamoten Eric Martell yrkade att för elever i förskoleklass och skolår 1-5 skall gälla att skolskjutsningen skall anordnas så att restiden inte överstiger 35 min.

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Nej. Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja, medan 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Gullvi Norrby, Gunnel Pott, Oskar Franke, Eva Lindström samt BUNs ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Andreas Persson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg Hansson, Brittis Benzler. BUN hade sålunda beslutat att för samt­liga elever skall oförändrat gälla att skolskjutsningen skall anordnas så att restiden inte överstiger 45 min.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN beslutar om förändringar i grundskolans organisation enligt tabell 1. nedan:

   

  Tabell 1.

  Skolenhet

  Beslut

  Anm.

  Norra Gotland (Fårösundslinjen)

  Fårö skola

  Förskoleklassen och grundskolan upphör vid skolenheten inför läsåret 2008/09.

  Förskoleverksamheten bibehålls t v vid skolenheten.

  Norra Gotland (Slitelinjen) 

  Gothems skola

  Förskoleklassen och grundskolan upphör vid skolenheten inför läsåret 2007/08.

  Samordning med Fole skola och Lännaskolan, Slite.

  Förskoleverksamheten bibehålls t v vid skolenheten.

  Tingstäde skola

  Skolan upphör inför läsåret 2009/10

  Samordning med Stenkyrka skola

  Visby

  Humlegårdsskolan

  Förskoleklassen och grundskolan upphör vid skolenheten inför läsåret 2008/09

  Särskoleverksamheten bibehålls vid skolenheten. Möjligheten att lokalisera träningsskolan till Norrbackaskolan skall utredas. Jfr uppdrag enl p 2:g nedan.

  Paviljonger vid Humlegårsskolan, Terra Novaskolan och Norrbacka­skolan

  Paviljongerna vid angivna skolenheter skall avvecklas.

  Avveckling skall ske utan dröjsmål när behovet upphör.

  Västerhejde skola

  Skolår 4-6 skall hänvisas till Södervärnskolan fr o m läsåret 2009/10

  Votering : se ovan

  Mellersta Gotland (Romalinjen)

  Hörsne skola

  Förskoleklassen och grundskolan upphör vid skolenheten inför läsåret 2008/09.

  Samordning med Dalhems skola.

  Roma Kyrkskola

  Förskoleklassen och grundskolan upphör vid skolenheten inför läsåret 2008/09.

  Samordning med Romaskolan.

  Skolgård och trafiksituationen skall anpassas till den nya organisationen

  Mellersta Gotland (Klintelinjen)

  Eksta skola

  Förskoleklassen och grundskolan upphör vid skolenheten inför läsåret 2008/09.

  Samordning med Klinteskolan.

  Votering: se ovan

  Hogrän och Eskelhems skolor

  Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa konsekvensbeskrivningar beträffande olika alternativa organisationsmodeller

  Ev behov av förändringar i skolornas upptagningsområden skall beaktas

  Södra Gotland (Sudretlinjen)

  Fardhems skola

  Skolan upphör inför läsåret 2008/09

  Samordning med Stånga skola alt Höbyskolan, Hemse

  När skola

  Skolan upphör inför läsåret 2008/09

  Samordning med Garda skola.

  Votering: se ovan.

  Fysiska brister i arbetsmiljön skall kartläggas. Akuta brister skall åtgärdas; långsiktiga, kostnadskrävande åtgärder skall bedömas i särskild ordning.

  Rone skola

  Förskoleklassen och grundskolan upphör vid skolenheten inför läsåret 2008/09.

  Samordning med Havdhems skola och Högbyskolan, Hemse

  Yrkande: se ovan

  Ovanstående beslut innebär den gotländska grundskolan år 2012 skall omfatta följande grundskoleenheter:
  Norra Gotland:
  Fårösundskolan, F-9; Lärbro skola, F-6; Fole skola, F-6; Lännaskolan, F-9; Stenkyrka, F-6

  Visby:
  Väskinde skola, F-6; Alléskolan, F-6; Tjelvarskolan,F-3; S:t Hansskolan, F-6; Norrbackaskolan, F-6; Solbergaskolan,F-9; Västerhejde skola, F-3; Terra Novaskolan, F-6; Gråboskolan, F-6; Lyckåkerskolan, F-6; Södervärnskolan, F-9
  Mellersta Gotland:
  Kräklingbo skola,F-6; Dalhem skola, F-6; Endre skola, F-6; Vänge skola, F-6; Romaskolan, F-9;

  Sanda skola, F-6; Eskelhem skola, F-6; Hogrän skola, F-6; Klinteskolan, F-9

  Södra Gotland:
  Öja skola, F-6; Havdhem skola, F-6; Garda skola, F-6; Stånga skola, F-6; Högbyskolan, F-9

  Uppdrag

  2. BUN ger förvaltningen följande uppdrag:

  a BUNs förslag till budget 2009 och flerårsplan 2009-12 skall justeras utifrån de föreslagna förändringarna enligt tabell 1. ovan.

  b Till Ksau:s budgetberedning skall redovisas behovet av regionalt stöd för de skolenheter som fortfarande är i behov av s k ”regionalt stöd” enligt BUNs beräkningsgrund, minskat med tidigare erhållna 2,2 mkr

  c Skolskjutsarna skall ses över för att säkerställa elevernas restider

  d Skolbarnsomsorgen skall ses över vid de skolor som upphör

  e Förvaltningen skall vidta åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö under läsåret 2007/08 vid När skola

  f Se över Särskolans träningsklassers placering i Visby (Humlegårdsskolan –> Norrbacka).

  g Se över möjligheten till fritidshemsverksamhet för särskolans elever på Norrbackaskolan

  h Se över Delfinens och Malmaskolans lokalisering med närliggande grundskola utifrån erfarenheten från Balderskolans samlokalisering med Solbergaskolan

  i I samråd med Tekniska förvaltningen se över alternativa användningsområden för Rone skola

  j Att följa elev utvecklingen inom upptagningsområdet samt föreslå skolorganisation i Hogräns och Eskelhems skolor

  k Vid behov justera grundskolornas upptagningsområden utifrån föräldrarnas önskemål

  Godkänd redovisning

  3. Förvaltningens redovisning av fastighetskonsek­venser beträffande förskolornas lokalisering vid beslut enligt p 1. ovan godkänns.