§ 121 Bokslut 2006 med årsredovisning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31634
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 121
Bokslut 2006 med årsredovisning

- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 92
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (kommunfullmäktiges arbetsordning 39 § i enlighet med kommunallagens 8 kap 20 §) . Annons om allmänhetens fråge­stund har varit införd och årsredovisning och revisionsberättelse har hållits till­gängliga, dels under kontorstid på kommunens ledningskontor, dels på kommunens hemsida på Internet: www.gotland.se. Vid behandlingen av ärendet ställdes inga frågor av allmänheten.

Det ekonomiska resultatet för år 2006 uppgick till +71 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett totalt överskott i förhållande till budget med 26 miljoner kronor, varav dock bör nämnas att hälso- och sjukvårdsnämnden har redovisat ett underskott med 39 miljoner kronor. Även räddningstjänsten visade ett underskott, för 2006 med 3,5 miljoner kronor.

Ekonomidirektören Göran Gyllenkrok, koncerncontroller Anders Gripne och personalstrateg Mats Magnusson informerade om kommunens bokslut, styrkort och personalmål.

Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. De riktar dock anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden för att de inte klarat sitt ekonomiska åtagande. Anmärkning riktas även mot kommunstyrelsen i dess egen­skap av nämnd för räddningstjänsten. Anförande hölls av revisorernas vice ord­förande Billy Östberg (s).

Kommunfullmäktige har inhämtat yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen, vars svar fanns på ledamöternas bord till sammanträdet.

Anföranden:

Anföranden hölls av Eva Nypelius (c), Björn Jansson (s), Lena Celion (m), Gustaf Hoffstedt (m), Lars Thomsson (c), Åke Svensson (s), Mats-Ola Rödén (fp) Rut Smeds (kd) och Carina Lindberg (v).

Ordföranden föreslog att i stället för avsättning till pensionsreserv skulle avsättning ske ”för framtida omstruktureringskostnader”, vilket vann kommun­fullmäktiges gillande.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Årsredovisningen godkänns.

  • Revisionsberättelsen med anmärkningar och svar på dessa läggs till hand­lingarna.

  • Ansvarsfrihet beviljas.

  • Inom ramen för eget kapital avsätts 45,7 miljoner kronor för framtida omstruktureringskostnader.

    Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom angår (en särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 2006 har utarbetats).

  • Register