§ 122 Ändring av renhållningstaxan

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31633
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 122
Ändring av renhållningstaxan

KS 2007/0138-40
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 100
- Tekniska nämnden 2007-03-21, § 78
- Ledningskontoret 2007-03-26
Tekniska nämnden har lagt fram förslag om ändring av renhållningstaxan. Nämnden har föreslagit en successiv övergång till källsortering i två fraktioner: En för komposterbart och en för brännbart avfall. För renhållningsverksamheten innebär detta ökade kostnader, i storleksordningen 7 miljoner kronor, som föreslås täckas genom ökade avgifter med ca 17 %. Den har föreslagit att avgiftsänd-ringen ska börja gälla från och med den 1 juli 2007.

Nämnden har aviserat att de under hösten 2007, efter en grundlig översyn, lägger fram ett nytt förslag till utformning av renhållningstaxa med grundavgifter, hämt­ningsavgifter och behandlingsavgifter per kilo.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt tekniska nämnden s förslag till taxe­höjning. De framhåller att verksamheten är affärsdrivande och ska täcka sin finansiering ”med avgifter och utan tillskott av skattemedel”.

Kommunstyrelsen har för fastställelse av förslaget i kommunfullmäktige föreslagit att tekniska nämnden s förslag ska tillstyrkas.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Tekniska nämndens förslag till ändring av renhållningstaxan antas att gälla fr.o.m. 1 juli 2007.
  • Register