§ 123 Tilläggsanslag för Visby havsbad

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31632
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 123
Tilläggsanslag för Visby havsbad

KS2007/0089-20
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 82
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 42
- Ledningskontoret 2007-03-12
Tekniska nämnden har för iordningställande av Visby havsbad haft en ökad investeringsutgift på 5 miljoner kronor utöver tidigare beviljade 7 miljoner kronor. Totalt erfordras 12 miljoner kronor för att uppföra en byggnad för sommarrestaurang, toalett, omklädningsrum och bastu samt en evenemangsplats i anslutning till byggnaden. Även en badstrand med brygga ingår i projektet. Nämnden har upprättat avsiktsförklaring mellan kommunen och sällskapet DBW om uppförande av anläggningen som sedan säljs till DBW för produktions­kostnaden. Kommunen kommer i sin tur att hyra tillbaka anläggningen för att i sin tur vidareuthyra denna till NMT, som är det bolag som driver Wisby Strand (den nya kongresshallen).

Ledningskontoret har föreslagit kommunfullmäktige att tilläggsanslag om
5 miljoner kronor ska beviljas. Kontoret har även, för beslut i kommunstyrelsen, föreslagit att avsiktsförklaringen ska godkännas.

Kommunstyrelsen har beslutat om en sådan avsiktsförklaring. Kommunstyrelsen har i enlighet med detta föreslagit kommunfullmäktige att tilläggsanslaget ska beviljas.

Anföranden:

Anföranden hölls av Roland Norbäck (v), Eva Nypelius (c) och Björn Jansson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Tekniska nämnden beviljas 5 miljoner kronor i tilläggsanslag för investeringar i Visby havsbad. Medel anvisas ur kommunens eget kapital.
  • Register