§ 124 Ombyggnad för löneadministration i Slite: begäran om tilläggsanslag

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31631
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 124
Ombyggnad för löneadministration i Slite: begäran om tilläggsanslag

KS2005/0478-04
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 81
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 61
- (Kommunstyrelsen 2005-02-24, § 30, och 2006-03-30, § 76 samt arbetsutskottet 2006-01-10, § 3)
- Ledningskontoret 2007-03-12
Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige begärt 7 miljoner kronor i tilläggsanslag för ombyggnad av kommunhuset i Slite som ska inrymma kommunens löneadministration. De ökade kostnaderna hänförs främst till ny installation av ventilation samt ombyggnad till ett modernt kontorshus inklusive förbättrad miljö för befintligt bibliotek. Den totala kostnaden för ombyggnaden uppgår till 15 miljoner kronor.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att tilläggsanslaget beviljas och att finansiellt igångsättningstillstånd ges under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige föreslagit att tilläggsanslag beviljas.

Anföranden:

Anföranden hölls av Jenny Guteäng (m), Eva Nypelius (c) och Brittis Benzler (v).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Tekniska nämnden beviljas 7 miljoner kronor i tilläggsanslag för ombyggnad av kommunhuset i Slite. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.
  • Register