§ 125 Försäljning av Klinte Valle 1:226

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31630
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 125
Försäljning av Klinte Valle 1:226

KS 2007/0112-25
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 101
- Tekniska förvaltningen 2007-03-12
- Ledningskontoret 2007-03-14
Kommunstyrelsen har (2005-10-27, § 260) beslutat att fastigheten Klinte Valle 1:226 ska säljas via fastighetsmäklare.

Tekniska förvaltningen har i enlighet med det givna uppdraget genomfört fastig­hetsbildning och lagt fram förslag om att fastigheten ska säljas till Vianova fastig­heter AB för 6,1 miljoner kronor och i övrigt enlig framtaget förslag till köpe­kontrakt. Fastigheten innehåller 21 lägenheter fördelade på 5 byggnader och det bokförda värdet är nästan exakt 1 miljon kronor.

Ledningskontoret har inte haft något att erinra mot förslaget.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om försäljning.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Fastigheten Klinte Valle 1:226 säljs till Vianova Fastigheter AB för en köpe­skilling av 6,1 miljoner kronor och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register