§ 127 Motion. Ändring av lokal ordningsstadga avseende Slite samhälle

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31628
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 127
Motion. Ändring av lokal ordningsstadga avseende Slite samhälle

KS2006/0550-00
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 65
- Motion 2006-11-27
- Ledningskontoret 2007-02-21
I en motion har Solveig Artsman (m) yrkat att ändring ska göras av ”den lokala ordningsstadgan så att ett förbud mot förtäring av alkohol på allmän plats i Slite centrum införs”. Hon pekar på problem med ordningen och upplevd otrygghet i Slite samhälle.

Ledningskontoret har besvarat motionen genom att lägga fram förslag om ändring av lokala ordningsföreskrifter avseende Slite samhälle.

Kommunstyrelsen har föreslagit bifall till motionen med hänvisning till framlagt förslag om ändring av de lokala ordningsföreskrifterna (se § 126).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls med hänvisning till framlagt förslag om ändring av de lokala ordningsföreskrifterna.
  • Register