§ 128 Motion. Satsning på Slite centrum

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31627
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 128
Motion. Satsning på Slite centrum

KS2006/0088-10
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 86
- Motion 2006-02-20
- Byggnadsnämnden, arbetsutskottet 2006-04-26, § 210
- Arbetsutskottet 2006-08-15, § 208
- Tekniska nämnden 2006-10-25, § 243
- Ledningskontoret 2006-12-15
Lena Celion (m) har i motion yrkat att en ny plan för Slite centrum utarbetas i samråd med lokala företrädare. En sådan plan kan ge en spännande centrum­miljö och skapa en tydlig mötesplats som är utvecklande för samhället och norra Gotland.

Byggnadsnämnden har i sitt yttrande anfört att gällande fördjupad översiktsplan från 1993 och i gällande detaljplaner finns möjligheter för en utveckling av Slite centrum. I planerna utpekade utbyggnader, förtätningar o.s.v. har dock inte genom­förts. I pågående översiktsplan för Gotland 2025 kommer centralorterna att lyftas fram och en ny fördjupad översiktsplan kommer att vara en naturlig följd. Nämnden tar för självklart att lokala organisationer och arbetsgruppers kunskap tas tillvara i planarbetet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till ledningskontoret (2006-08-15, § 208) .

Tekniska nämnden har föreslagit att medel tas upp för iordningsställande av allmän platsmark i centrala delarna av Slite. Ett sådant arbete bör dock ha en lokal förankring och nämnden har genom förvaltningen föreslagit att några personer utses genom de intressegrupper som finns till att ingå i en arbetsgrupp. Kostnaden för att med konsulthjälp utarbeta ett förslag är beräknad till 250 000 kronor och medel tas upp i kommande flerårsplan.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att medel anslås av tekniska nämnden i dess flerårsplan.

Anförande:

Anförande hölls av Lena Celion (m).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att medel för att iordningställa allmän platsmark i centrala delarna av Slite beaktas av tekniska nämnden i kommande budget­arbete.
  • Register