§ 129 Motion. Bemanningen av vissa polisstationer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31626
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 129
Motion. Bemanningen av vissa polisstationer

KS2006/0598-11
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 66
- Motion 2006-12-18
- Ledningskontoret 2007-02-21
I en motion har Solveig Artsman (m) yrkat ”att kommunen ska verka för att Slite återfår en bemannad polisstation” och en ökad bemanning av stationen i Hemse.

Ledningskontoret har i sitt svar hänvisat till de ”upparbetade former för dialog” som kommunen inom Gotlands brottsförebyggande råd har med polisen. Förutom detta har de påpekat att motionen ligger utanför kommunens kompetensområde, då det är polismyndigheten som har att bedöma behov och resurser av polisiär art.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Även om den i motionen aktualiserade frågan ligger utanför Gotlands kommuns ansvarsområde bifalls motionen på så sätt att frågan överlämnas till Gotlands brottsförebyggande råd för diskussion.
  • Register