§ 130 Motion. Utredning om nyttig och miljövänlig mat

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31625
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 130
Motion. Utredning om nyttig och miljövänlig mat

KS2006/0399-44
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 64
- Motion 2006-08-21
- Arbetsutskottet 2006-11-20, § 309
- Ledningskontoret 2007-02-23
I inlämnad motion om medvetna matval i kommunens verksamheter har Björn Jansson (s) föreslagit att uppdrag ges om att utreda hur man kan säkerställa att använda livsmedel är nyttiga, näringsrika och miljövänliga.

Ledningskontoret har i sitt svar förklarat att övergripande mål för kommunens folkhälsoarbete är en god jämlik och jämställd hälsa för alla gotlänningar. Kommunen kan bidra till detta genom att ta ett övergripande samhälls- och miljöansvar och underlätta för innevånarna att kunna göra hälsosamma val. Framtagande av en kommunövergripande kostpolicy skulle vara ett stöd och tydliggöra såväl ansvar som krav kring hälsosam och säker kost och även underlätta hanteringen för alla som arbetar och hanterar livsmedel. De har även redogjort för befintlig kostorganisation och andel inköpta ekologiska livsmedel, vilket vid utgången av år 2006 nästan var 12 %. I det övergripande projektet ”Struktur 2007” pågår arbete med måltidsverksamhet.

Kontoret tillstyrker motionen och ger inom ramen för ”Struktur 2007” hälso- och sjukvårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en övergripande kostpolicy, i samverkan med berörda verksamheter.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt motionen i enlighet med ledningskontorets förslag.

Anförande:

Anförande hölls av Björn Jansson (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att den överlämnas till barn- och utbildnings­nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som, med hänvisning till inlett arbete inom ramen för projektet Struktur 2007, får i uppdrag att utarbeta en övergripande kostpolicy för Gotlands kommun i samverkan med berörda verk­samheter.
  • Register