§ 131 Motion. Offentlighet i ärenden om näringslivsstöd

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31624
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 131
Motion. Offentlighet i ärenden om näringslivsstöd

KS2006/0551-10
- Kommunstyrelsen 2006-03-29, § 87
- Motion 2006-11-27
- Ledningskontoret 2007-02-16
Sven Bosarfve (fp) har lämnat in en motion om bristen på offentlighet vid givande av stöd till näringslivet. Han föreslår att det på kommunens hemsida ska offentlig­göras vem som får stöd och till vad det ska gå. Han vill även att det slutliga resultatet av beviljade stöd ska utvärderas och följas upp.

Ledningskontoret har i sitt svar påpekat att utlämnande av företagsstöd kan vara ägnat att medföra skada och därför i allt väsentligt bör skyddas av sekretesslagen. Detta har även stöd av regeringsrättens praxis och Kammarrätten i Stockholm. NUTEK med andra myndigheter har gjort en annan bedömning och har på anmodan lämnat ut uppgifter om landsbygdsstöd och även av Gotlands kommun beviljat stöd. Kontoret har nu arbetet fram nya principer för vilken information som kan lämnas ut. Från och med ingången av februari publiceras beslutsproto-kollen på kommunens hemsida. Kontoret föreslår att motionen anses besvarad med sitt utlåtande.

Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt lednings-kontorets svar.

Anförande:

Anförande hölls av Sven Bosarfve (fp).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
  • Register