§ 132 Motion. Inrättande av bilpool

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31623
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 132
Motion. Inrättande av bilpool

KS2006/0597-53
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 88
- Motion 2006-12-18
- Ledningskontoret 2007-02-23
Matias Lundström (mp) har i motion yrkat att låta utreda möjligheten att starta en bilpool för kommuninnevånare med kommunens tjänstebilar. Han har före­slagit att tjänstebilarna skulle kunna utnyttjas av innevånarna när dessa inte används. I förslaget ingår att bilarna även ska vara etanoldrivna vilket social- och omsorgs-nämnden ställde som miljökrav när de köpte in sina bilar.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande redogjort för det system med miljöbilar som tillämpas i Linköping. En kommunal bilpool skulle med fördel kunna organiseras när kommunens förvaltningar lokaliseras till Visborg. Så småningom kan frågan utredas om en bilpool för privatpersoner när det finns tillräcklig utbyggnad av system för förnyelsebara bränslen. Kontoret har tillstyrkt motionen dock med begränsningen att ta fram ett förslag till bilpool gemensam för flera förvaltningar.

Yrkanden:

· Matias Lundström (mp) yrkade återremiss av ärendet med motiveringen att intentionen i motionen inte tagits i beaktande.

· Lars Thomsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på Matias Lundströms yrkande om återremiss och frågade om ärendet skulle avgöras på dagens möte och förklarade sig anse att detta vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Matias Lundströms yrkande. 62 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej.1 ledamot var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfull­mäktige hade således beslutat att ärendet skulle avgöras på mötet.

Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och förklarade sig anse att detta vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag om bilpool omfattande flera förvaltningar.
  • Register