§ 133 Medborgarförslag. Konstutställningar i lasarettets korridorer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31622
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 133
Medborgarförslag. Konstutställningar i lasarettets korridorer

KS2006/0483-76
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 67
- Medborgarförslag 2006-10-13- Hälso
- och sjukvårdsnämnden 2007-01-22, § 9
I ett medborgarförslag har Ola Olsson föreslagit att korridorer med flera utrymmen på Visby lasarett kan användas för konstutställningar. Med enkla
medel skulle sjukvården kunna bli ett upplevelsecentrum för alla.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt förslaget med motiveringen att ett stort antal konstbesökare skulle vara till hinder för lasarettets patienter och även kunna hota deras integritet och säkerhet. Lasarettets egen estetiska planering av färger och konst skulle kunna komma i konflikt med föreslagna utställningar.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås.
  • Register