§ 134 Medborgarförslag. Lärlingsjobb varvat med skolutbildning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31621
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 134
Medborgarförslag. Lärlingsjobb varvat med skolutbildning

KS2006/0542-64
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 91
- Medborgarförslag 2006-10-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-14, § 18
I ett medborgarförslag har Mona Ringbom föreslagit att ungdomar ska kunna börja som lärlingar inom vissa yrkesområden. Lärlingsjobbet kan varvas med halva tiden i skola vilket skulle gynna skoltrötta elever.

Barn- och utbildningsnämnden har redogjort för hur den arbetsplatsförlagda utbildningen ser ut på yrkesinriktade program och även den lärlingsutbildning som sker inom det individuella programmet. Gymnasieskolan ser tillsammans med arbetslivets företrädare kontinuerligt över möjligheterna till mer arbets- och platsförlagd utbildning. Den nya regeringen har även aviserat förslag till ny lärlingsutbildning under mandatperioden. Förslaget har ansetts besvarat med förvaltningens yttrande som nämnden antagit som sitt.

Kommunstyrelsen har i sitt beredningsförslag till kommunfullmäktige ansett medborgarförslaget besvarat med barn- och utbildningsnämnden yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med barn- och utbildningsnämndens yttrande.
  • Register