§ 135 Medborgarförslag. Utökad studietid vid idrottsgymnasium

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31620
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 135
Medborgarförslag. Utökad studietid vid idrottsgymnasium

KS2006/0541-64
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 90
- Medborgarförslag 2006-11-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-14, § 17
Medborgarförslag har lämnats av Susann Hansson som föreslagit att den treåriga utbildningen på idrottsgymnasium utökas till fyra år för att bättre kunna kombinera studier med idrott.

Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande anfört att nuvarande konstruk­tion med idrottsgymnasium är ett alternativ för de som elitsatsar men vill bo kvar på hemorten. Eleven går på ett vanligt program och tid för idrotten tas från det individuella valet. Nämnden anför vidare att det skulle bli mycket kostsamt med ett fjärde år på idrottsgymnasiet. Det är dock svårt at hitta gemensamma tider för elever som kommer från olika program. Skolan har medvetet valt denna konstruk­tion, istället för val av ett fåtal program, för att inte medverka till att valet av idrott skulle bli viktigare än utbildning. Med nämndens yttrande har förslaget ansetts vara besvarat.

Kommunstyrelsen har föreslagit avslag.

Anförande:

Anförande hölls av Eva Gahnström (c) .

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås.
  • Register