§ 136 Medborgarförslag. Belysningen i Tallunden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31619
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 136
Medborgarförslag. Belysningen i Tallunden

KS2006/0528-33
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 68
- Medborgarförslag 2006-11-15
- Tekniska nämnden 2007-01-24, § 18
- Ledningskontoret 2007-02-08
I ett medborgarförslag har Inger Harstäde föreslagit att belysning sätts upp i Tallunden som är en mörk plats belägen mellan Söderväg och Stenkumlaväg. Tryggheten skulle öka med belysning i parken.

Tekniska nämnden som har med denna åtgärd på sin planeringslista för 2007 föreslår att förslagsställaren meddelas om detta. Förvaltningen har för avsikt att belysa ett tvärstråk mellan de båda ovan nämnda parallellgatorna. Belysningen kommer att gå i anslutning mot den befintliga lekplatsen.

Ledningskontoret har ansett den planerade insatsen vara motiverad och att den skapar förutsättningar för ett tryggare promenadstråk genom Tallunden.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till tekniska nämndens beslut.
  • Register