§ 137 Medborgarförslag. Anpassning av tidtabell för viss stadstrafik

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31618
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 137
Medborgarförslag. Anpassning av tidtabell för viss stadstrafik

KS2006/0540-53
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 89
- Medborgarförslag 2006-11-23
- Ledningskontoret 2007-03-02
I medborgarförslag har Hans Svensson föreslagit en bättre anpassning av tidtabellen mellan linje 1 från norr och Innerstadslinjen.

Tekniska nämnden har i sitt yttrande föreslagit att en anpassning troligen kan ske vid kommande byte av tidtabell. I övrigt anför de till kontinuerlig översyn av tidtabeller och att hänsyn tas till inkomna önskemål och synpunkter.

Ledningskontoret har föreslagit tillstyrkan såtillvida att anpassning av tidtabellerna kommer att eftersträvas vid kommande översyn.

Kommunsyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag

Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget bifalls så till vida, att en anpassning enligt förslaget kommer att eftersträvas vid kommande översyn av tidtabellerna.
  • Register