§ 139 Interpellation. Införande av Barnahus i Gotlands kommun

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31616
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 139
Interpellation. Införande av Barnahus i Gotlands kommun

KS 2007/0115-85
Social- och omsorgsnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (m) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om införande av Barnahus i Gotlands kommun. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av Carina Lindberg (v).

Interpellation 2007- 03-19

Interpellationssvaret bifogas

Register