§ 140 Interpellation. Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ställning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31615
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 140
Interpellation. Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ställning

KS 2007/0116-04
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (c) besvarade interpellation av Bo Björkman (s) om hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ställning. Bo Björkman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Brittis Benzler (v), Gustaf Hoffstedt (m), Amy Öberg (fp) och Carina Lindberg (v).

Interpellation 2007- 03-19

Interpellationssvaret bifogas

Register