§ 141 Interpellation. Ökande av antalet sökande till omvårdnadsprogrammet

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31614
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 141
Interpellation. Ökande av antalet sökande till omvårdnadsprogrammet

KS 2007/0117-69
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade interpellation av Conny Kristensen-Gahnström (s) om att öka antalet sökande till gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Conny Kristensen-Gahnström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Gustaf Hoffstedt (m), Amy Öberg (fp) och Eric Martell (s).

Interpellation 2007- 03-19

Interpellationssvaret bifogas

Register