§ 143 Medborgarförslag; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31612
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 143
Medborgarförslag; nya

     

Följande medborgarförslag har inkommit:

Dnr/datum

Kent Arrehed :
Förlängningar av gatubelysningen i Lye mot Etelhem

2007/0110-31
2007-03-19

Reimer Thomsson :
Uppdelning av Gotlands kommun i tre kommuner

2007/0113-10
2007-03-20

Johan Lindblad :
Avsättande av medel för att ge skolungdomar mellan 17-20 år med funktionshinder sommarjobb under 3 veckor varje sommar

2007/0122-02
2007-03-21

Magnus Lindström :
Ordnande av en året runt busslinje till Snäck/Talludden

2007/0136-53
2007- 03-26

Per Högberg :
Anläggande av gång- och cykelbana, belysning på Broväg samt utflyttning av 70-skyltarna till öster om Hangarvägen.

2007/0137-31
2007- 03-27

Register