§ 148 Gruppdiskussioner inför remissyttrande över Ansvarskommitténs

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31607
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-04-23

KF § 148
Gruppdiskussioner inför remissyttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”

Kommunfullmäktiges ordförande har för att höra fullmäktiges åsikt om Ansvars­kommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) valt att få in ledamöternas åsikter genom gruppdiskussion. Som kunskapsunderlag inför diskussionerna, som utgick från ett frågeunderlag, har sammanfattning av slutbetänkandet samt sammanfattning av sekretariatsrapporten Regional utveckling och samhällsorganisation (SOU 2007:13) funnits med i kommunfullmäktiges kallelse.

Projektledare Lena Thalin inledde för att lotsa vidare i dagens gruppdiskussioner. Hon redogjorde även kort för kommitténs förslag och förutsättningarna för det remissvar som ska lämnas på Ansvarskommitténs slutbetänkande.

Hälso- och sjukvårdsstrateg Katarina Michanek informerade och beskrev kommunens samverkan inom sjukvården med region Stockholm-Gotland.

Gruppdiskussionerna varade i ca 40 minuter och en muntlig kortfattad redovisning på cirka tre minuter var gavs från grupperna till de övriga ledamöterna vid åter­samlingen efteråt. Synpunkter och frågeställningar vid gruppdiskussionerna hade nedtecknats av närvarande tjänstemän för att senare kunna användas som en del i kommunens remissvar.

Avslutningsvis gav vice regiondirektör Annica Winberg en sammanfattning av dagens diskussioner.

Register