2007-04-23, §§ 121-148

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31604
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2007-04-23

Register

Kommunfullmäktige 2007-04-23
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-19.30

Utses att justera: Lena Celion och Conny Kristensen-Gahnström

Datum för anslags uppsättande: 2007-05-07
Datum för anslags nedtagande: 2007-05-29