BUN § 27

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31230

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2007-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-03-14

BUN § 27
Skola Gotland 2008

Dnr 2006/128-61
Skola Gotland 2008  är en översyn som genomförs med syftet att genomlysa och vid behov anpassa organisation, arbetsmetoder och ledningsstruktur så att barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kontinuerligt genom medarbetarnas gemensamma ansträngningar kan erbjuda en god lärmiljö på skolorna. Översynen genomförs mot bakgrund av skoldirektörens ansvar att på Barn- och utbildnings­nämndens (BUNs) uppdrag skapa förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Verksamheten skall bedrivas på ett effektivt sätt med en organisation som är anpassad till och i samklang med de ständiga förändringar som sker i samhället i övrigt

Översynen betingas närmast av:

o behovet av att förtydliga uppdrag och ansvar i ledningsorganisationen och att anpassa ledning och organisation till de ökade kraven på ledarskap och den ökade komplexiteten i uppdragen

o att stabs- och stödorganisationen kan behöva utvecklas för att dels svara mot organisationens behov och dels kunna stå i samklang med de organisationskrav som den kommunala utredningen STRUKTUR 2007 kan komma att leda till

o kraftigt förändrade elevtal i grundskolan under de kommande fem åren

o en kraftig nedgång i antalet gymnasieelever efter år 2011

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-12-13 (BUN § 06/100) :

1. Inriktningen för ledarskap inom förvaltningen enligt pkt 1(Ledarskapet) i skoldirektörens PM skall ligga till grund för chefernas strategiska arbete.

2. Kriterierna för framgångsrika skolor enligt SOU 2004:116 och bilaga 1 i skoldirektörens PM skall ligga till grund för de närmaste årens arbete med kvalitetsfrågor inom den kommunala skolan

3. BUN godkänner föreslagen organisation för ledning enligt pkt 4.2 i skoldirektörens PM. Genomförandet skall ske fr o m 2007-07-01

BUN godkände även Skola Gotland 2008, del 3 , som en rapport.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2007-02-14 (BUN § 07/14) att godkänna förslaget till tidplan för dialog och beslutsprocess. Datum för BUNs beslut i ärendet skall bestämmas vid BUNs extra sammanträde 2007‑03‑14. Samtidigt gavs förvaltningen i uppdrag att genomföra presentationen av förslaget till organisation av grundskolorna som underlag för den politiska beslutsprocessen. Skoldirektör Peter Molin har arrangerat sex informationstillfällen vid följande orter: Visby, Roma, Slite, Fårösund, Klinte och Hemse.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att förbereda samordning av Gothems skola till Fole skola resp Lännaskolan fr o m läsåret 2007/08

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med förvaltningens framlagda förslag utifrån barn- och utbildningsnämndens diskussion. Ett uppdaterat underlag skall redovisas för BUN 2007‑04‑18.

    3. BUN skall fatta beslut i ärendet vid sammanträdet 2007-05-09