BUN § 28

Utskrivet från: http://www.gotland.se/31229

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2007-04-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-03-14

BUN § 28
Upphandling av skolskjutsar

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN 2004/034-62
Ärendet har vid olika tillfällen aktualiserats i både Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-11-15 bl a att ge styrgruppen (den s k ”Bussgruppen”) i uppdrag att utarbeta ett upphandlingsunderlag utifrån principen om en samlad upphandling med gemensam trafikledning (med möjlighet till underentreprenörer), samt med kvalitets- säkerhets- och miljökrav i huvudsak enligt framlagt diskussionsunderlag/förslag (BUN § 06/90).

--

BUNs arbetsutskott och TNs arbetsutskott hade behandlat ärendet vid en gemensam överläggning 2007-01-30. Beslut fattas parallellt i TN och BUN under ärendets gång.

Barn- och utbildningsnämndens beslöt 2007-02-14 att ge en arbetsgrupp i uppdrag att utforma förslag till förfrågningsunderlag. Arbetsgruppen skall bestå av BUNs presidium, skoldirektör Peter Molin, chefen för kansliavdelningen Per Westholm, trafikchefen Per-Arne Jonsson samt upphandlare Therese Agehed.

Arbetsgruppen har överlagt i ärendet vid två tillfällen under tiden 14 feb – 6 mars, och en stomme till förfrågningsunderlag har tagits fram.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN avstår från att upphandla skolskjutsar gemensamt med TN:s upphandling av kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor. Förfrågningsunderlaget skall utformas när beslut om ny skolorganisation föreligger. Den nya skolskjutsorganisationen planeras att träda i kraft vid början av läsåret 2009/10 (augusti 2009).