BUN § 12

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30064

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 12
Internbudget 2007

Dnr 2006/044-04
Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade inför arbetsutskottets sammanträde 2006-10-31 utarbetat förslag till driftbudget 2007. I förslaget anförs bl a följande:

…RAM: 1 159 634 tkr FÖRSLAG: Intäkter 87 137 tkr

Kostnader 1 246 771 tkr

NETTO: 1 159 634 tkr

Förslaget till Internbudget 2007 har beräknats med gällande resursfördelnings­modeller som grund samt de beslut om kompensation för löneökningar och övriga kostnadsförändringar som är kända. (Kf juni 2006).

Kostnadsförändringar som inryms i budgetförslaget är

 • Färre elever i grundskolan, 15,0 mkr
 • Fler elever i gymnasieskolan, - 5,2 mkr
 • Fler barn i förskola och skolbarnsomsorg, - 8,8 mkr
 • Ökade kostnad för regionala stödet, - 0,6 mkr
 • Minskade statsbidrag för maxtaxans införande, - 0,9 mkr
 • Minskat antal portioner (kosthållet), 2,2 mkr
 • Ökade kostnader för tillkommande lokaler (hyra och städ), - 6,3 mkr
 • Ökade kostnader för IT, -0,3 mkr
 • Ökade kostnader för friskolor, -0,8 mkr
 • EFH- sparbeting och köp av tjänster, -1,0 mkr

Det som möjliggjort att kostnadsökningar för bl a gymnasieskolan och förskolan inryms i budgetförslaget är att det samtidigt sker en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolan och att den minskningen mycket stramt och tydligt blivit omsatt i kronor – möjligen för stramt och principiellt. Budgetförslaget förutsätter att beslutade 5 mkr i ramförstärkning kvarstår.

I förvaltningens beslutsunderlag anges även ett antal tidigare aktualiserade anspråk som inte omhändertagits i liggande budgetförslag.

Enligt förslag i 2007 års budgetproposition (2006/07:1) kommer vissa tidigare riktade statsbidrag att tidigareläggas samt överföras till anslaget för Kommunalekonomiska utjäm­ning. För BUN omfattas följande statsbidrag av förändringarna: riktad satsning för perso­nal inom förskolan (220 kr/inv); grundläggande särvuxutbildning (2 kr/inv). Även det sär­skilda statbidraget till vuxenutbildningen (134 kr/inv) omfattas av förändringarna. Arbetsutskottet hade begärt hos kommunstyrelsen att de statsbidrag som övergår från att vara riktade till att bli generella från år 2007 överförs till BUN med de belopp som framgår av underlaget i anslaget för kommunalekonomisk utjämning (Au § 2006/72). KS hade bifallit ansökan.

Kommunfullmäktige hade 2006-11-27 beslutat att minska BUNs budgetram med 5 mkr (Kfm § 25).

---

Arbetsutskottet hade 2006-10-31 föreslagit att BUN skulle fastställa förvaltningens förslag till driftbudget 2007 med tillägg av följande budgetposter (Au § 2006/71):

Tabell 1.

IT skolhälsovård

160 tkr

 

Hälsofrämjande skola (COPE)

400 tkr

 

Skolinspektör

450 tkr

 

Skolbibliotek, utökning av lärarbibl tim

 

Bereds i samband med Skola Gotland 2008 à

Skolbio

100 tkr

Omdisponeras inom Utvecklingsavdelningens ram

Rehab och anpassning, utökat anslag och Mellanskillnader chefslöner

1 000 tkr

Inkl ev merkostnader pga 3-års LAS.

Finansieras med generellt sparbeting inom skolformerna

Modersmålsundervisningen

500 tkr

 

Myndigheternas inspektion

 

Omdisponeras inom anslaget för lokaler

Förebyggande hälsoarbete enl BUN § 06/73

377 tkr

Finansieras inom förskolans och skolbarns­omsorgens ram

Fenomenalen, nytt avtal (450 tkr/år, 3 år)

450 tkr

Enligt BUN § 2006/80

Mattisskolan 3 elever vt-07

400 tkr

Finansieras inom grundskolans anslag

Ramminskning av anslaget till Särskolan

-500 tkr

 

Generellt sparbeting

-1 460 tkr

 

BUN beslöt 2006-12-13 (BUN § 2006/ 93) att fastställa budget i enlighet med arbetsutskottets förslag till BUN 2006-10-31 jämte justeringar enligt tabell 1 ovan, samt att hänskjuta till den nya Barn- och utbildningsnämnden att anpassa budgeten 2007 till den nya ramen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. Anpassning av budgeten 2007 till den ram som kommun­fullmäktige beslutade 2006-11-27 (Kfm § 25) skall ske enligt följande:

  Möjliga åtgärder

  Anmärkning Belopp, kr

  I:1

  Skolinspektör

  Skolverket genomför allmän inspektion 2007

  450 000

  I:2

  Minskad städkostnad

  Enl skrivelse från TF 2007-01-10

  870 000

  I:3

  Minskat bidrag till Lövsta

  P g a färre elever vid utbildningen än budgeterat

  800 000

  I:4

  Minskat anslag till Inackorderingstillägg

  Överskott 2006 (733 tkr)

  500 000

  I:6

  Reducerad ramförstärkning till rehab/löner och 3års-LAS

  Återstående medel beräknas täcka behovet

  500 000

   

  Summa I

   

  3 120 000

  II:8

  Resterande blir sparbeting med 0,16 procent

  BO ca 380 tkr; Skola ca 540 tkr; Gy ca 360 tkr; Avdeln ca 540 tkr; Sär ca 80 tkr; Kultur ca 10 tkr

  1 880 000

   

  Summa II

   

  5 000 000

  2. Resterande medel till personalförstärkningar i skola och fritidshem fördelas för höstterminen 2007 enligt samma principer som för vårterminen, dvs med följande belopp:

  Grundskola

  3 148 tkr

  Fritidshem

  198 tkr

  Gymnasieskola

  1 065 tkr

  Särskola

  97 tkr