BUN § 14

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30062

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 14
Skola Gotland 2008

Dnr 2006/128-61
Skola Gotland 2008 -> är en översyn som genomförs med syftet att genomlysa och vid behov anpassa organisation, arbetsmetoder och ledningsstruktur så att barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kontinuerligt genom medarbetarnas gemensamma ansträngningar kan erbjuda en god lärmiljö på skolorna. Översynen genomförs mot bakgrund av skoldirektörens ansvar att på Barn- och utbildnings­nämndens (BUNs) uppdrag skapa förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Verksamheten skall bedrivas på ett effektivt sätt med en organisation som är anpassad till och i samklang med de ständiga förändringar som sker i samhället i övrigt.

Översynen betingas närmast av:

 • behovet av att förtydliga uppdrag och ansvar i ledningsorganisationen och att anpassa ledning och organisation till de ökade kraven på ledarskap och den ökade komplexiteten i uppdragen

 • att stabs- och stödorganisationen kan behöva utvecklas för att dels svara mot organisationens behov och dels kunna stå i samklang med de organisationskrav som den kommunala utredningen STRUKTUR 2007 kan komma att leda till

 • kraftigt förändrade elevtal i grundskolan under de kommande fem åren

 • en kraftig nedgång i antalet gymnasieelever efter år 2011

  Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-12-13 (BUN § 06/100):

  1. Inriktningen för ledarskap inom förvaltningen enligt pkt 1(Ledarskapet) i skoldirektörens PM skall ligga till grund för chefernas strategiska arbete.

  2. Kriterierna för framgångsrika skolor enligt SOU 2004:116 och bilaga 1 i skoldirektörens PM skall ligga till grund för de närmaste årens arbete med kvalitetsfrågor inom den kommunala skolan

  3. BUN godkänner föreslagen organisation för ledning enligt pkt 4.2 i skoldirektörens PM. Genomförandet skall ske fr o m 2007-07-01

  BUN godkände även Skola Gotland 2008, del 3, som en rapport.
  • Barn- och utbildningsnämndens beslut

   1. 1. BUN godkänner förslaget till tidplan för dialog och beslutsprocess. Datum för BUNs beslut i ärendet skall bestämmas vid BUNs extra sammanträde 2007-03-14.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra presentationen av förslaget till organisation av grundskolorna som underlag för den politiska beslutsprocessen.

    Beslutet förklaras omedelbart justerat