BUN § 15

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30061

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 15
Upphandling av skolskjutsar

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN 2004/034-62
Ärendet har vid olika tillfällen aktualiserats i både Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

---

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-11-15 bl a att ge styrgruppen (den s k ”Bussgruppen”) i uppdrag att utarbeta ett upphandlingsunderlag utifrån principen om en samlad upphandling med gemensam trafikledning (med möjlighet till underentreprenörer), samt med kvalitets- säkerhets- och miljökrav i huvudsak enligt framlagt diskussionsunderlag/förslag (BUN § 06/90).

---

BUNs arbetsutskott och TNs arbetsutskott hade behandlat ärendet vid en gemensam överläggning 2007-01-30. Beslut fattas parallellt i TN och BUN under ärendets gång.

Följande tidplan avseende upphandling av skolskjutsningen har upprättas:

30 jan 2007

Gemensam överläggning med BUNs au och TNs au.

14 feb 2007

Information och inriktningsbeslut i BUN

14 feb - 14 mar 2007

Förfrågningsunderlag

14 mar 2007

Beslut ang förfrågningsunderlaget i BUN

29 mar 2007

Förfrågningsunderlaget annonseras

1 jun 2007

Anbudsöppning

1 jun – 21 sep 2007

Kvalificering och utvärdering (inköpsråd)

24 sep 2007

Tilldelningsbeslut

augusti 2007

Verkställighet

I anslutning till ärendets behandling hade de närvarande intygat att jävsförhållande inte föreligger och undertecknat en skriftlig sekretessförbindelse. Chefen för kansliavdelningen Per Westholm informerade om ärendet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN ger nedanstående arbetsgrupp i uppdrag att utforma förslag till förfrågningsunderlag. Arbetsgruppen skall bestå av BUNs presidium, skoldirektör Peter Molin, chefen för kansliavdelningen Per Westholm, trafikchefen Per-Arne Jonsson samt upphandlare Therese Agehed.

    2.Ärendet skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2007-03-14.