BUN § 16

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30060

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 16
Yttrande över motion: Musikhus vid Kungsladugården, Visby

Dnr 2006/163-76
Socialdemokraterna Gotland hade genom kommunfullmäktigeledamoten Björn Jansson i en motion daterad 2006-10-04 bl a anfört:

”Skapa ett musikhus vid Kungsladugård.

Musikrörelsen på Gotland har aktivt arbetat under många år för att skapa förutsättningar för olika musikband att musicera. Under min tid som chef för Arbetscentrum så var jag involverad i olika utvecklingsprojekt vars syfte var att stimulera ungdomar till musikskapande och möjliggöra och skapa förutsättningar för det växande musikintresset på Gotland. Drivande bakom detta har varit Rockförvaltningen och då främst Lars Frank som den drivande kraften i samverkan med studieförbund.

Det gotländska musiklivet besitter sedan några år ett unikt läge. Det formligen sprudlar av aktiviteter och kreativa idéer på alla fronter inom musikbranschen på Gotland. Det unika är att vi i dagsläget har en så bred kompetens samlad på Gotland. Det finns idag cirka 150 pop- och rockband. Problemet för musiken på Gotland idag är lokalfrågan. Bara i Visby skulle det behövas ett 20-ta1 replokaler. Det saknas idag ett hus, en plats där banden, låtskrivarna, studios, utbildningar, branschen, musikerna med mera tillsammans kan samlas, utvecklas och skapa musik som kommer dom själva och gotlänningarna till gagn. Av allt att döma så kommer Gotlands kommun att köpa marken på hällarna och i detta köp ingår även fastigheten Kungsladugård som varit regementschefens bostad.

Som jag ser det skulle denna fastighet med kringliggande ladugårdar vara en alldeles utmärkt plats där musiker, låtskrivare, arrangörer, musikskolans lärare och elever, ljudtekniker med flera kan verka och mötas under ett och samma tak. På så sätt skapas en kreativ miljö för både professionella och icke professionella aktörer inom den gotländska musikbranschen. Att där kunna skapa en kreativ, inspirerande och utvecklande miljö för både lekmän och professionella aktörer inom musik­branschen på Gotland och med detta skapa arbetstillfällen och meningsfull fritids­syssel­sättning för unga som gamla, kvinnor som män.

Med anledning av ovanstående hemställer jag

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att förverkliga ett musikhus vid Kungsladugård”

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland har i samråd med rektorerna Winni Sand­ström och Inger Hägg berett ärendet. De har också i yttrande redovisat det beräknade lokalbehovet och erforderliga anpassningar för gymnasieskolans och Kulturskolans musikundervisning i Kv Solrosen. Med hänvisning till ett ökat behov av lämpliga lokaler för den delen som inte är undervisning inom skolans ram kan det därför anses vara lämpligt att i Visby tillskapa lämpliga lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. Planerings- och försörjningschefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen
    2. BUN föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med föreliggande skrivelse