BUN § 17

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30059

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 17
Yttrande över medborgarförslag: Utökad studietid vid idrottsgymnasiet

Dnr 2006/191-64
Kommuninvånaren Susann Hansson föreslår i ett medborgarförslag 2006-11-16 att den nuvarande 3-åriga gymnasieutbildningen utökas till 4 år för de som söker till idrottsgymnasium. Som motivering anförs följande:

”När man utför idrott på hög nivå bör det finnas en möjlighet att utöva träningspass under dagen och inte som nu bara på onsdag eftermiddag. Därför föreslår jag att man förlänger studietiden till 4 år så att man kan kombinera idrott och studerandet på en hög nivå.”

Medborgarförslaget har översänts till BUN för yttrande. Yttrande skall vara KS tillhanda senast 2006-03-01. Gymnasiechef Alf Nilsson anför i yttrande bl a följande:

”Ett fjärde år skulle naturligtvis ge sammanlagt mer tid till idrottsutövandet, men med nuvarande konstruktion skapas inte fler träningstillfällen i veckan. Svårigheten att ordna fler träningstillfällen under en vecka beror på svårigheterna att hitta gemensamma tider för elever som kommer från olika program. Att ungdomar skall ha möjlighet att söka till idrottsgymnasiet oavsett vilket program de går på är ett medvetet val från skolans sida. Koncentreras intagningen till idrottsgymnasiet till ett fåtal program finns risken att val av idrott blir viktigare än val av utbildning och det är en situation som skolan inte vill medverka till.

Med tanke på att allt fler ungdomar (framförallt i lagidrotterna) tas in på idrottsgymnasiet skulle det, utöver svårigheterna att hitta gemensamma tider, bli mycket kostsamt med ett fjärde år. De ungdomar som i dag använder fyra år för sina gymnasiestudier är ungdomar som behöver en långsammare studietakt och ungdomar som studerat 1 år utomlands.

Mot bakgrund av ovan sagda är det förvaltningens mening att det i dagsläget inte är aktuellt med en utökning till fyra år för ungdomar som går på idrottsgymnasiet.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. Gymnasiechefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen.
    2. BUN föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med föreliggande skrivelse.