BUN § 18

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30058

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 18
Yttrande över medborgarförslag: Lärlingsjobb inom vissa yrkesområden

Dnr 2006/192-64
Kommuninvånaren Mona Ringbom föreslår i ett medborgarförslag 2006-10-16 att beslut skall fattas om att ungdomar skall kunna börja som lärlingar inom vissa yrkesområden. Som motivering anförs följande:

”Många ungdomar idag är mycket skoltrötta. Därför skulle skolan kunna varva med lärlingsjobb. Kanske att man är halva tiden i skolan och den andra halvan som lärling ”

Medborgarförslaget har översänts till BUN för yttrande. Yttrande skall vara KS tillhanda senast 2006-03-01. Gymnasiechef Alf Nilsson anför i yttrande bl a följande:

Bakgrund

Lärlingsutbildning är i gymnasieförordningen kopplat till individuella programmet och regleras på följande sätt i gymnasieförordningen 2 kap 21 §:

”Om ett individuellt program är avsett att göra det möjligt för en elev att förena en anställning som syftar till yrkesutbildning med studier, skall studierna omfatta kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap och matematik. Om eleven önskar det skall utbildningen omfatta samtliga kärnämnen. Utbildningen skall omfatta tre årskurser.”

Arbetsplatsförlagd utbildning i dag

Även om det inte rubriceras som lärlingsutbildning har ungdomar på yrkesinriktade program i dag delar av sin utbildning förlagd till arbetslivet. Samtliga yrkesinriktade utbildningar har kravet att minst 15 veckor av utbildningen skall vara arbetsplatsförlagd. Den nya sjöfarts­utbildningen har ca. 25 veckors arbetsplatsförlagd utbildning och elever som går på bygg­programmet har arbetsplatsförlagd utbildning 4 dagar i veckan under sitt tredje år. Ungdomar som vill bli målare, plåtslagare, betongarbetare och murare har i stort sett hela sin yrkesin­riktade del av utbildningen förlagd till arbetslivet. Av de ungdomar som går på Individuella programmet har (ej behöriga att söka ett nationellt program) har 17 stycken hela sin verk­samhet förlagd till arbetslivet och 91 kombinerar sina studier med praktik 2-3 dagar i veckan.

Vad händer framöver? Den kommunala gymnasieskolan på Gotland för kontinuerligt en diskussion med arbetslivet om hur samarbetet mellan skola och arbetsliv skall utvecklas och fördjupas. I det arbetet ingår som en viktig del att undersöka möjligheterna till mer arbetsförlagd utbildning och därmed olika varianter av lärlingsutbildning. Samtidigt aviserar den nya regeringen att det under mandatperioden kommer ett förslag till ny lärlingsutbildning. Anpassat till hur ett sådant förslag utformas kommer den kommunala gymnasieskolan att diskutera vilka utbildningar som lämpar sig för en ny lärlingsmodell.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

    1. Gymnasiechefens förslag till yttrande antas som BUNs svar på remissen .
    2. BUN föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med föreliggande skrivelse.