BUN § 20

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30056

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 20
Ansökan om utökad verksamhet, Uteförskolan Alla årstider

Dnr 2006/049-88
Uteförskolan Alla årstider har i skrivelse 2007-01-07 ansökt om att få börja den tilltänkta verksamheten i Vibble genom att öppna en förskola för ytterligare 20 barn i kv. Stäven i Visby fr o m 2007-04-01. Avsikten är att förskolan främst skall stå öppen för de barn som senare skall följa med till den nya förskolan i Vibble, som planeras att öppna under 2008.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i yttrande bl a följande:

”Uteförskolan Alla Årstider har av BUN 3006-05-10 § 32 fått tillstånd att från och med 2008-01-01 få bedriva enskild förskoleverksamhet med två avdelningar i Vibble för barn i ålder 1-5 år. Förvaltningen har upprättat samverkansavtal.

Alla Årstider ansöker om att i avvaktan på att förskolan i Vibble blir driftklar årsskiftet 2007/08 få tillstånd att starta en avdelning i tillfälliga lokaler i Visby. Avsikten är att få möjlighet att börja inskrivningen av barn motsvarande en avdelning ca 20 barn från och med 2007-04-01. För förskolan är det viktigt att påbörja inskrivningen av barn redan i april då det bidrar till en stabilitet i barngruppen inför inflyttningen i de nybyggda lokalerna. Så snart lokalerna i Vibble står driftklara flyttas avdelningen till Vibble som en av de två avdelningar som redan tidigare fått drifttillstånd.

En tidigareläggning motsvarande en förskoleavdelning samanfaller med de behov av platser som inte kommer att kunna tillgodoses på annat sätt i Visbyområdet. Av den anledningen är det lämpligt att en tidigareläggning av en avdelning kommer tillstånd och att de barn som föräldrarna vill flytta över till Alla Årstider erbjuds den möjligheten mot att föräldrar som efterfrågar plats till sina barn i Visbyområdet i första hand erbjuds de platser som blir lediga efter överflyttningen alternativt får erbjudande om placering vid Alla årstider.

Förslag:

Under förutsättning att aktuella lokaler beviljas byggnadslov för tillfällig förskoleverksamhet, att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen kap. 2a samt i enlighet med läroplanen (Lpfö 98) föreslås BUN besluta

att godkänna att Anders Nordlander och Susanne Nilsson får tillstånd att tidigarelägga starten av enskild förskoleverksamhet med en avdelning från och med 2007-04-01 i avvaktan på tidigare beviljad driftstart i Vibble, samt

att förvaltningen ges i uppdrag att upprätta samverkansavtal att gälla fram till driftstart av verksamheten i Vibble för enskild förskola för barn i åldern 1-5 år, innefattande allmän förskola i enlighet med efterfrågan och behov av placering”.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland föredrog ärendet. I samband med redovisningen informerades BUN också om den aktuella kö- och efterfrågesituationen beträffande barnomsorgs­platser på Gotland.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar i enlighet med planerings- och försörjningschefens förslag.