BUN § 22

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30054

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 22
Personalplan 2007-2013

Dnr 2007 /028-02
Personalavdelningen vid den centrala BUF-staben hade utarbetat en personalplan för åren 2007-2013. Av planen framgår bl a följande:

Inom barn- och utbildningsförvaltningen tjänstgör cirka 530 lärare i grundskola och förskoleklass under läsåret 06/07. I gymnasieskolan tjänstgör knappt 220 lärare, komvux ett 30-tal lärare, särskolan ett 60-tal lärare samt kulturskolan cirka 25 lärare. Därutöver finns det nästan 200 lärare i förskola och cirka 85 fritidspedagoger i fritidshem.

I grundskolan är cirka 20% av lärarna anställda som vikarier för tjänstlediga, föräldralediga och långtidssjukskrivna eller på viss tid på vakanta befattningar där behöriga lärare saknas. Motsvarande siffra för gymnasieskolan är cirka 17%.

Drygt 30 av lärarna i grundskolan (cirka 6%) och 20 av gymnasielärarna (cirka 9%) har inte adekvat utbildning, s k obehöriga lärare. För den kommunala skolan är riksgenomsnittet 14% respektive 21 %.

Andelen pedagoger inom förskolan är 42% och inom fritidshem 41%, jämfört med riksgenomsnittet 51% respektive 59%.

Personalchef Bo Stenbom informerade om förvaltningens Personalplan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med budgetberedningen 2007-03-15—16 lämna förslag till åtgärder kring generationsväxling i lärarkåren samt åtgärder i syfte att öka andelen förskollärare inom förskoleverksamheten.