BUN § 26

Utskrivet från: http://www.gotland.se/30050

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-03-09
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-02-14

BUN § 26
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar och övriga delegationsbeslut enligt förteckningar

Anmälningsärenden

  1
 

Offert från Sveriges sjukgymnaster: Till Sveriges kommuner; ”Fler aktiva barn” Sveriges sjukgymnaster kan frigöra rörelsekapital.

2

 

Från Komrev: Inbjudan till dig som är förtroendevald i kf, ks och nämnder såväl nyvalda som omvalda ”Körkort för förtroendevalda” i ekonomi och verksamhet. Stockholm 14 mars, 2007 och Malmö 16 april, 2007. Anmälan senast 1 mån före utbildningens start.

  3
 

Från Komrev: Inbjudan till dig som är förtroendevald i kf, ks och nämnder såväl nyvalda som omvalda ”Nämndens målarbete med koppling God ekonomisk hushållning” Stockholm 29 mars 2007; Malmö 11 april 2007. Anmälan senast 1 mån före utbildningens start.

  4
 

Revisionsrapport Granskning av IT i organisationen - ur ett nyttoperspektiv Gotlands kommun Juni 2006.

  5
 

Inbjudan till Informationsmöte ang Arbete med attitydförändringsprogram om alkohol och droger i Slite församlingshem tis 20/2 kl 13.00. Anmälan via mail till projledare: jan_lindmark@yahoo.com eller mobil 073/346 36 53.

  6
 

Inbjudan till Särskolans Rikskonferens 27-28 mars 2007 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping.

  7

2006-12-05

SKL Inbjudan till kommunens skolförvaltningar; Brännpunkt Norden.

  8

2007-01-08

Från Wolfgang Weiser lärare: Till Peter Molin skoldirektör; Redovisning av projektet "Alexanderteknik (1999-2003)”. Dnr 2007/014-61.

  9

2007-01-09

Cirkulär 2006:85 från SKL: Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid utbildning på folkhögskola.

  10

2007-01-10

Från TF Fastighetsservice: Till GK BUF Freddy Sirland; Prisreduktion Städkontrakt 2007. Dnr 2007/019-28.

  11

2007-01-12

Till MyS G Graf: Från BUF; Anmälan till rektorsutbildning. Dnr 2007/018-02.

  12

2007-01-12

Remiss från Regeringskansliet ang ”Betänkandet Ungdomar stress och psykisk ohälsa – Analyser och förslag till åtgärder (SOU 2006:77).

  13

2007-01-15

Från GK BUF: Till Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande; Avtal mellan Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) och Gotlands kommun om filmatisering av Filosofi A. Dnr CFL 2006/642 5.11. Dnr 2007/010-65.

  14

2007-01-15

Från Alf Nilsson gymnasiechef: Startskott för gymnasieskolans och arbetslivets utvecklingsgrupp utskick enl sändlista. Dnr 2006/164-64.

  15

2007-01-16

Från Freddy Sirland planerings och försörjningschef: Till AMS; Svar på inspektionsmeddelande AIST 2006/41849, AIST 2006/41858 och AIST 2006/40036. Dnr 2006/045.

  16

2007-01-17

Från SAK Carin Johansson; Till BUN; Miljökonsekvensbeskrivning (SAMRÅD) för den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet ("Hela Visby"). Skriftliga synpunkter före 12 februari, 2007. Dnr 2007/020-21.

  17

2007-01-17

Från Skolverket: Till BUF; Statistik om slutbetyg från grundskolan våren 2006. Dnr 2007/021-60.

  18

2007-01-17

Information från Skogsstyrelsen till förskolor och skolor i hela landet: Undvik att vistas i stormskadad skog.

  19

2007-01-22

Yttrande över förslag till detaljplan för Visby, del av Visborg 1:1(kasernområdet), GK. Dnr 2007/008-21.

  20

2007-01-22

Från MyS och GK: Inbjudan till konferens om maten i förskolan Visby 8-9 februari 2007. Dnr 2007/012-62.

  21

2007-01-23

Från BUF: Till SAK; Yttrande över förslag till detaljplan för Visby Norderstrand 1:21 och del av Gustavsvik 1:1 (Norderstrands camping), Gotlands kommun Dnr 2007/009-21

  22

2007-01-24

Cirkulär 2007:07 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.

  23

2007-01-24

Pressmeddelande ”Hållbarhetsrådet avvecklas.

  24

2007-01-29

Från KS Budgetram 2007 för BUN. Dnr 2006/044-04.

  25

2007-01-30

Cirkulär 2007:01 från SKL: Cirkulärhantering 2007 samt abonnemang på cirkulär 2007 och cirkulärförteckning 2006.

  26

2007-02-01

Från Peter Molin skoldirektör: Till KS; KFN Skrivelse ang Competition for the most Youth - friendly Europen Region 2007. Dnr 2007/029-00.

  27

2007-02-01

Från AZ Produktion Lennart Svensson Till Peter Molin skoldirektör; Ang ev förköp av utbildningsfilm ”Homofientlighet”. Dnr 2007/030-60

  28

2007-02-02

Inbjudan från Stiftelsen Företagsam till Kommunala Friskoledagen 9 mars 2007 Rösjöskolan, Sollentuna. Anmälan senast 2 mars.

  29

2007-02-05

Från Arbesmiljöverket: Till GK; Underrättelse Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen. Christopher Polhemgymnasiet. AIST 2006/16389. Synpunkter skall vara inkomna till Arbetsmiljöverket före 12 mars 2007. Dnr 2006/045-69

  30

2007-02-06

Skrivelse till BUN, Lena Celion Från föräldrar med barn i familjedaghem: Angående upphörande av verksamheten i familjedaghem i södra Visby. Dnr 2006/128-61.

  31

2007-02-06

Från Freddy Sirland, planerings och försörjningschef: Till TF Roger Möller avdelningschef; Ang underrättelse från Arbetmiljöverket AIST 2006/1639. Dnr 2006/045-69

  32

2007-02-08

Pressmeddelande från Barnombudsmannen: Rusta revisionen för barnens bästa

  33

2007-02-09

Från Anders Gripne Till registratorer alla förvaltningar: Inbjudan – Seminarium och workshop kring ”Produktivitet och effektivitet ”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna