BUN § 8

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29405

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 8
Ändring av BUNs sammanträdesplan 2007

Enligt tidigare beslut skulle BUNs arbetsutskott sammanträda för budgetberedning den 20-21 mars. Detta datum sammanfaller emellertid med Kommunstyrelsens s k ”Dialogmöten”, vid vilka BUNs ordf Lena Celions närvaro krävs

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Arbetsutskottets sammanträde (budgetberedning) flyttas från 20-21 mars till 15-16 mars.

    2. Hela BUN kallas till sammanträde den 14 mars kl 9.00 – 12.00. Arbetsutskottet uppdras att vid sammanträdet 25 jan lämna förslag till dagordning.

    Arbetsutskottets sammanträde 14 mars förläggs till eftermiddagstid samma dag.