BUN § 10

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29403

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-02-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-01-17

BUN § 10
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

 1. Anmälningsärenden

  1.

  2006-12-22

  Inbjudan till konferens ”Vi som vill!” 23 mars 2007 plats: Louis De Geer Konsert- och Kongress Norrköping från Framtidsfrön och Ung företagsamhet

  2.

  2006-12-06

  Inbjudan till Kommunal skolriksdag 27-28 mars 2007 på Stockholmsmässan i Älvsjö från SKL

  3.

   

  Inbjudan till utbildningsdag ”Att arbeta fram en likabehandlingsplan” 13 mars 2007 på Norra Latin i Stockholm från Jämo, DO, Handikappombudsmannen, Homo och Skolverkets Barn- och - elevombud

  4.

   

  Inbjudan/konferensprogram till Mässa och konferens ” Sverige mot narkotika 2007” 28-29 mars 2007 på Conventum i Örebro

  5.

  2006-12-30

  Mail från Carina Schedvin frågor ang s k skolkyrka på Elfrida Andréegymnasiet, jämte svar från Alf Nilsson gymnasiechef. Dnr 2006/200-62

  6.

  2006-12-15

  Information från Länsstyrelsen i Gotlands län ang skriften ”Gotländska miljömål – en bedömning av läget 2006”

  7.

  2006-12-05

  LKs Beslutsprotokoll från möte ang fördelning av medel ur Kommunals verksamhetspott för kompetensutveckling. Dnr 2006/201-02

  8.

  2006-12-05

  Socialstyrelsens information ang broschyren ” Plötslig hjärtdöd – bland barn och unga vid idrott och fysisk ansträngning

  9.

  2006-12-06

  Planering och försörjningschef Freddy Sirland:s Svar på AMVs inspektionsmeddelande AIST 2006/48455 samt kompletterande svar på tidigare inspektionsmeddelande AIST 2005/32991 avseende Holken, Klintehamn. Dnr 2006/045-69

  10.

  2006-12-07

  Överenskommelse: För pilotkommuner inom yrkesutbildning i kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda 2006-2007 mellan Gotlands kommun och Myndigheten för skolutveckling. MYSs dnr 2006:492. Dnr 2006/198-64

  11.

  2007-01-08

  Underrättelse om åklagarbeslut. Ärendenr 102F-494-06, Trolöshet mot huvudman 2006-01-31, K546-06, 090106000197, K546-06, 09010600198. Dnr 2005/122-60

  12.

  2006-12-09

  Brev från K Stahle elev, till Alf Nilsson gymnasiechef, Peter Molin skoldirektör, Angående Skolkyrkan. Dnr 2006/200-62

   

  2007-01-11

  Verksamhetsplan 2007, statistik samt rapport från Fenomenalen. Dnr 2007/015-69

  13.

  2007-01-11

  Tf skoldirektör Per Westholm:s svar till O Hammarberg ang Inlästa läromedel. Dnr 2006/166-63

  14.

  2006-12-11

  Skrivelse från T Österdahl, lärare Komvux, Ang Inrättandet av ny nämnd i GK, ”vuxnas lärande” fr o med 1 juli 2007. Dnr 2005/018-65

  15.

  2006-12-11

  Skrivelse från föräldrar i Rone, Fardhem, Havdhem och När skolor till BUN Ang skolorganisationen omkring Hemse rektorsområde Dnr 2006/128-61

  16.

  2006-12-12

  Skrivelse från E Welin lärare, Oro och tankar kringbeslutet att föra över vuxenutbildningen på Gotland från BUF till en ny förvaltning. Dnr 2005/018-65

  17.

  2006-12-12

  Skolverkets Information om Utbildningsinspektion i Gotlands kommun under 2007.

  Uppgift om kontaktperson samt begärda dokument enl bilaga insänds till Skolverket senast 2 mars 2007. Dnr 2006/202-60

  18.

  2006-12-13

  Överenskommelse mellan Myndigheten för skolutveckling och Gotlands kommun, BUF, Utvecklingsavdelningen ang genomförande av konferens, inom projekt Förskolans goda matvanor . Slutredovisning 2007-03-15. Dnr 2007/012-62

  19.

  2006-12-13

  Skolverkets Beslut Ang Ansökan från Atheneskolan AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Athenegymnasiet i Gotlands kommun. Dnr 2006/078-64

  20.

  2006-12-14

  Ks § 419 Samarbete om skadeförebyggande arbete. Dnr BUN 2006/103-28

  21.

  2006-12-14

  Från Gotlands kommuns revisorer Revisionsskrivelse Kommunens strukturella besparingar 2003-2006. Revisorernas frågor besvaras senast 23 mars 2007 av resp styrelse/nämnd. Dnr 2006/209-04

  22.

  2006-12-14

  Skolverkets Beslutsmeddelande: Beträffande er ansökan om stöd för utlandsförlagd APU Dnr 2006:2801. APUv07:041 Richard Steffengymnasiet Barn och fritis inriktn Pedagogisk social; APUv07:042 Richard Steffengymnasiet Barn och fritis inriktn Fritid; APUv07:234 Elfrida Andréegymnasiet Hantverks inriktn Textil Design. Beviljade bidrag

  23.

  2006-11-30

  Från Vägverket Region Stockholm Ang Koppling 30-försöket på Gotland och kommunens skolskjutsupphandling. Dnr 2005/099-62

  24.

  2006-12-14

  Från Freddy Sirland planerings och försörjningschef till Stadsarkitektkontoret Yttrande avseende förslag till detaljplan för Visby Mullvaden 41 m fl. Gotlands kommun. Dnr 2006/185-21

  25.

  2006-12-15

  Skolverkets Beslut Ang Ansökan från Guteskolan AB om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Gotlands kommun. Dnr 2006/071-63

  26.

  2006-12-15

  Från Gertrud Klasson rektor, Protestskrivelse inlämnad av föräldrar ang kökets ev nedläggning. Dnr 2006/069-61.

  27.

  2006-11-15

  Skolverkets information ang Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning 2006 ( Skolverkets rapport nr 283).

  28.

  2006-12-18

  Kf § 61 Fyllnadsval samt Val av ledamöter, ersättare, revisorer, ersättare för revisorer m.m. i nämnder, styrelser, stiftelser kommunala bolag, föreningar m.m. inför ny mandatperiod.

  29.

  2006-12-18

  Från Per Westholm tf skoldirektör till Myndigheten för skolutveckling; Rekvisition av medel avseende nationell kostkonferens på Gotland februari 2007. Dnr 2006/204-62

  30.

  2006-12-15

  Från Per Westholm tf skoldirektör till KSK: Rekvisition: Upphandlingsuppdrag över fem basbelopp : Gemensam upphandling av BUF och TF. Samhällsbetalda persontransporter. Dnr 2004/034-62

  31.

  2006-12-20

  TN § 309 Upphandling kollektivtrafik, skolskjutsar m m TN 2006/0283 53 Dnr 2004/034-62

  32.

  2006-12-21

  Från Skolverket Beslut om statsbidrag 2007-01-12 Fastställande av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder år 2007.Utb mars samt sept 2007 Dnr 2006: 2083 . Dnr 2007/02-88

  33.

  2006-12-21

  Länsstyrelsens Beslut Studie- och yrkesmässa hösten 2007, Redogörelse för medlens användning samt mässans resultat inlämnas senast 15 nov 2007 till Länsstyrelsen. Dnr 303-1107-06. Dnr 2007/007-69

  34.

  2006-12-22

  Nr 5 av Nationellt internt nyhetsbrev för ”Försök med 30km/tim vid hållplats”

  35.

  2006-11-27

  Kf § 11 Ändrade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda. Dnr 2007/016-02

  36.

  2006-12-28

  Från SAK: Till BUF; Förslag till detaljplan för Visby Norderstrand 1:21 och del av Gustavsvik 1:1 (Norderstrand:s camping), Gotlands kommun. Dnr 2007/009-21

  37.

  2006-12-28

  Från SAK: Till BUF; Förslag till detaljplan för Visborg 1:1(kasernområdet), Gotlands kommun Dnr 2007-008-21

  38.

  2006-12-29

  Från JP Infonet Förlag AB; Avtal om Abonnemang av Informationstjänster Dnr 2007/011-60

  39.

  2006-11-30

  Ks § 378 Ev försäljning av mark i Väskinde. Dnr BUN 2006/092-21