Kontakt

Besöksadress: Björkstigen 10, 622 54 Romakloster

Enhetschef
Telefon: 0498-20 44 46

Administrativ assistent
Telefon: 0498-20 44 94

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Roma äldreboende

Roma Äldreboende

Roma äldreboende är beläget centralt i Roma samhälle. Det finns bland annat närhet till affärer, kiosk, bibliotek, apotek och restaurang.
Museijärnvägen för Gotlandståget har också en station precis intill.

Boendet är ett modernt boende med 50 lägenheter i två våningsplan.

40 lägenheter är för särskilt boende, och 10 lägenheter för personer med demenssjukdom.

Avdelningarna är grupperade kring en fin innergård med blomsterlådor och en paviljong med utemöbler och grillplats.

Kontakt Enhetschef: 0498-204446 och 0498-204447
Kontakt Sjuksköterska 0498-204315
Avdelning 1: 0498-204441
Avdelning 2: 0498-204442
Avdelning 3: 0498-204443
Avdelning 4: 0498-204444
Avdelning 5: 0498-204445
Kontakt nattetid: 073-765 87 09

Regionens särskilda boende
 
Vi arbetar efter regionens grundläggande värderingar förtroende, omtanke samt delaktighet och ansvarar för 406 platser som är fördelat på 11 boenden. Vi ansvara även för en korttidsenhet som är belägen på Korpen i Visby med 36 platser.  

Insatsen särskilt boende riktar sig främst till äldre personer som är i behov av särskilt stöd och vars behov av service och omvårdnad inte kan tillgodoses i det ordinära boendet. Även yngre personer med behov av särskilt stöd vars behov av service och omvårdnad i det ordinära boendet inte kan tillgodoses, beviljas beslut om särskilt boende.

Service och omvårdnad
Den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov av stöd tillgodoses inom beslut för insatsen särskilt boende. Stödet ges med ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det är viktigt att bevara de funktioner som man klarar av och kan fortsätta utföra.

Bemanning
2016 infördes en förtydligande ändring i socialtjänstförordningen som anger tillgången av personal dygnet runt i den utsträckningen att personal utan dröjsmål ska kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp.

Socialt innehåll
Det sociala innehållet i insatsen bestå av stöd och hjälp vid promenader, samtal och läsning samt stöd i att bibehålla det sociala nätverket.

Mat och måltider
Dagligen serveras frukost, lunch, middag och tre mellanmål. Den enskilde har dygnet runt möjlighet att tillgodose sitt individuella behov av energi, näring och vätska i den form och på det sätt som passar individen bäst.

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor samt respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vården ska så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med den boende. Den enskilde har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, om behandlingar och medicin som kan erbjudas. Enheterna har överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnden om läkarinsatser på särskilda boenden och för korttidsplats.

Funktionsstöd och rehabilitering
Vård och omsorgen präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt där den enskildes funktioner tas till vara i det dagliga livet. Detta bidrar till att den enskilde får förutsättningar att leva sitt liv med så hög grad av livskvalitet, hälsa och oberoende som möjligt.

BPSD (förklaring)
BPSD-teamet består i av erfarna och specialutbildade medarbetare i Region Gotlands äldreomsorg. handledning och kunskap i frågor som rör personer med demenssjukdomar. Bistå personalen vid akuta påfrestningar där den egna kunskapen inte räcker till eller för att bidra med nya infallsvinklar.

Synpunkter och klagomål på verksamheten
Att lämna synpunkter och klagomål är en viktig informationskälla för att åtgärda brister och för att identifiera områden som behöver förbättras och utvecklas.