BUN § 93

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29211

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 93
Internbudget 2007

Dnr 2006/044-04
Ekonomichef Elisabeth Österdahl hade inför arbetsutskottets sammanträde 2006-10-31 utarbetat förslag till driftbudget 2007. I förslaget anförs bl a följande:

RAM: 1 159 634 tkr FÖRSLAG: Intäkter 87 137 tkr

Kostnader 1 246 771 tkr

NETTO: 1 159 634 tkr

Förslaget till Internbudget 2007 har beräknats med gällande resursfördelnings­modeller som grund samt de beslut om kompensation för löneökningar och övriga kostnadsförändringar som är kända. (Kf juni 2006).

Kostnadsförändringar som inryms i budgetförslaget är

 • Färre elever i grundskolan, 15,0 mkr
 • Fler elever i gymnasieskolan, - 5,2 mkr
 • Fler barn i förskola och skolbarnsomsorg, - 8,8 mkr
 • Ökade kostnad för regionala stödet, - 0,6 mkr
 • Minskade statsbidrag för maxtaxans införande, - 0,9 mkr
 • Minskat antal portioner (kosthållet), 2,2 mkr
 • Ökade kostnader för tillkommande lokaler (hyra och städ), - 6,3 mkr
 • Ökade kostnader för IT, -0,3 mkr
 • Ökade kostnader för friskolor, -0,8 mkr
 • EFH- sparbeting och köp av tjänster, -1,0 mkr

Det som möjliggjort att kostnadsökningar för bl a gymnasieskolan och förskolan inryms i budgetförslaget är att det samtidigt sker en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolan och att den minskningen mycket stramt och tydligt blivit omsatt i kronor – möjligen för stramt och principiellt. Budgetförslaget förutsätter att beslutade 5 mkr i ramförstärkning kvarstår.

I förvaltningens beslutsunderlag anges även ett antal tidigare aktualiserade anspråk som inte omhändertagits i liggande budgetförslag.

Enligt förslag i 2007 års budgetproposition (2006/07:1) kommer vissa tidigare riktade statsbidrag att tidigareläggas samt överföras till anslaget för Kommunalekonomiska utjäm­ning. För BUN omfattas följande statsbidrag av förändringarna: riktad satsning för perso­nal inom förskolan (220 kr/inv); grundläggande särvuxutbildning (2 kr/inv). Även det sär­skilda statbidraget till vuxenutbildningen (134 kr/inv) omfattas av förändringarna. Arbetsutskottet hade begärt hos kommunstyrelsen att de statsbidrag som övergår från att vara riktade till att bli generella från år 2007 överförs till BUN med de belopp som framgår av underlaget i anslaget för kommunalekonomisk utjämning (Au § 2006/72). KS hade bifallit ansökan.

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade utarbetat förslag till investerings­budget för år 2007.

Kommunstyrelsen hade 2006-11-14 beslutat att minska BUNs budgetram med 5 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-11-15 bl a:

1. Driftbudgeten 2007 skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde 2006-11-29 för att ge den nya majoriteten möjlighet att ge förvaltningen inriktning för arbetet att anpassa budgeten till de nya förutsättningarna. 2. Förvaltningen ges i uppdrag att

- i samråd med SON utarbeta ett gemensamt underlag för ett ev anordnande av en Öppen förskola i Hemse fr o m höstterminen 2007

- se över fortsatt behov och inriktning för Mattisskolan

Arbetsutskottet hade 2006-10-31 föreslagit att BUN skulle fastställa förvaltningens förslag till driftbudget 2007 med tillägg av följande budgetposter (Au § 2006/71):

Tabell 1.

IT skolhälsovård

160 tkr

 

Hälsofrämjande skola (COPE)

400 tkr

 

Skolinspektör

450 tkr

 

Skolbibliotek, utökning av lärarbibl tim

 

Bereds i samband med Skola Gotland 2008 à

Skolbio

100 tkr

Omdisponeras inom Utvecklingsavdelningens ram

Rehab och anpassning, utökat anslag och Mellanskillnader chefslöner

1 000 tkr

Inkl ev merkostnader pga 3-års LAS.

Finansieras med generellt sparbeting inom skolformerna

Modersmålsundervisningen

500 tkr

 

Myndigheternas inspektion

 

Omdisponeras inom anslaget för lokaler

Förebyggande hälsoarbete enl BUN § 06/73

377 tkr

Finansieras inom förskolans och skolbarns­omsorgens ram

Fenomenalen, nytt avtal (450 tkr/år, 3 år)

450 tkr

Enligt BUN § 2006/80

Mattisskolan 3 elever vt-07

400 tkr

Finansieras inom grundskolans anslag

Ramminskning av anslaget till Särskolan

-500 tkr

 

Generellt sparbeting

-1 460 tkr

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. 1. BUN fastställer budget i enlighet med arbetsutskottets förslag till BUN 2006-10-31 jämte justeringar enligt tabell 1 ovan.

  2. BUN hänskjuter till den nya Barn- och utbildningsnämnden att anpassa budgeten 2007 till den ram som kommunstyrelsen beslutade 2006-11-14. (KS § 2006/357)