BUN § 96

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29208

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 96
NV-programmets lokalisering

Dnr 2006/035-64
Gymnasiechef Alf Nilsson har i skrivelse 2006-11-21 anfört bl a följande:

”År 2003 avslutades den tredje etappen med att Richard Steffengymnasiet färdigställdes och 2004 flyttades Teknikprogrammet till Norra Visby (en del av den fjärde etappen). Flytten av Teknikprogrammet kostade 4,9 miljoner kronor, vilket skall jämföras med det ursprungliga äskandet som i flerårsplanen var 20 miljoner kr. år 2005 och 10 miljoner år 2006 för att flytta Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet till Norra Visby. Samtidigt avyttrades via en mängd rockader externa lokaler motsvarande en hyreskostnad på ca 1 miljon kronor.

Sammantaget innebär hittillsvarande ny- och ombyggnationer att cirka 195 av gymnasieprojektets ursprungliga 258 miljoner använts. Vad som byggts hittills redovisades hösten 2005 för nämnden”

I en bilaga till skrivelse har ped. samordnare Eva Westeman beskrivit en rad faktorer som påverkar beslutet om NV-programmets framtida lokalisering. Sammanfattningsvis anges följande för- resp nackdelar med de olika alternativen:

Norr / Hackspetten:

Fördelar

 • Samarbete och samnyttjande av hela den naturvetenskapliga lärarkompetensen

(främst matematik, fysik, kemi) som nu finns uppdelad på Norr och Söder

 • Större lärarkollegium kan leda till stimulans för såväl kärnämnes- som karaktärsämneslärare på TE- och NV-programmen.
 • Något tillskott av fler kvinnliga elever på Norr ( NV-programmet har i stort sett 50% kvinnliga elever, 50% manliga elever).

Nackdelar

 • Avsaknad av närhet till kvalificerat gymnasiebibliotek – biblioteket i Steffen

huset dimensionerades för hela den kommunala gymnasieskolan.

 • Risk för en förkrossande manlig majoritet i karaktärsämneslärarkåren på NV- och TE-programmen, eftersom merparten av lärare i såväl naturvetenskapliga som tekniska ämnen är manliga. På vilket sätt gynnar detta jämställdhet och möjligheten att locka fler flickor till dessa utbildningar?

Fördelar lokalisering Söder / Solrosen

 • Närhet till stort och välutrustat, kvalificerat gymnasiebibliotek
 • Tillgång till nybyggda/verksamhetsanpassade laborationssalar ( sal 70 och 71) med tillhörande omfattande förråd och biutrymmen samt till naturkunskaps- och fysiksalarna 75 och 76 för vilka omfattande PU-åtgärder med byggstart årsskiftet 06-07 är projekterade
 • Närhet till SP (Richard Steffengymnasiet) och därigenom större möjlighet att applicera ett tvärvetenskapligt perspektiv (se programmål)
 • Samarbete och samnyttjande av samlad lärarkompetens i humanistiskt- samhällsvetenskapliga karaktärs- och inriktningsämnen
 • Större möjligheter att bilda tillräckligt stora grupper i moderna språk utan att behöva bussa elever mellan norr och söder alternativt inskränka möjligheterna till språkval för eleverna på norr
 • Närhet till alla typer av lokaler för idrottsundervisningen finns på Solrosen, vilket även underlättar för idrottslärarna att delta i ämnesövergripande arbete i NV:s arbetslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Den fortsatta förstudien rörande F-huset, Kv Solrosen, skall i första hand inriktas mot en fortsatt lokalisering av NV-programmet i F-huset. I en sådan förstudie ingår att även parallellt studera förutsättningarna för en lokalisering av NV-programmet i norra Visby. NV-programmet ingår som en del av den fortsatta förstudien, och beslut skall fattas i samband med beslut om Estetisk verksamhet, samt Kulturskolans och Individuella programmets lokalisering.