BUN § 100

Utskrivet från: http://www.gotland.se/29204

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-01-29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-12-13

BUN § 100
Skola Gotland 2008

Dnr 2006/128-61
Skola Gotland 2008 är en översyn som genomförs med syftet att genomlysa och vid behov anpassa organisation, arbetsmetoder och ledningsstruktur så att barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) kontinuerligt genom medarbetarnas gemensamma ansträngningar kan erbjuda en god lärmiljö på skolorna. Skoldirektör Peter Molin hade utarbetat ett beslutsunderlag daterat 2006-12-06 (Skola Gotland 2008, del 3). I underlaget diskuteras olika modeller för ledarskapets utformning. Underlaget refererar också till betänkandet SOU 2004:116 om skolans ledningsstruktur, där bl a beskrivs ett antal faktorer som utmärker framgångsrika skolor.

Översynen genomförs mot bakgrund av skoldirektörens ansvar att på Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) uppdrag skapa förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Verksamheten skall bedrivas på ett effektivt sätt med en organisation som är anpassad till och i samklang med de ständiga förändringar som sker i samhället i övrigt

Översynen betingas närmast av:

- behovet av att förtydliga uppdrag och ansvar i ledningsorganisationen och att anpassa ledning och organisation till de ökade kraven på ledarskap och den ökade komplexiteten i uppdragen

- att stabs- och stödorganisationen kan behöva utvecklas för att dels svara mot organisationens behov och dels kunna stå i samklang med de organisationskrav som den kommunala utredningen STRUKTUR 2007 kan komma att leda till

- kraftigt förändrade elevtal i grundskolan under de kommande fem åren

- en kraftig nedgång i antalet gymnasieelever efter år 2011

Vision

I våra skolor utvecklas varje elev i sin takt och efter sin förmåga för att nå de uppsatta målen. Genom en likvärdig och hälsofrämjande skola, som har en aktiv roll under ständig utveckling för att möta samhällets förändringar, får eleverna:

- kunskaper i skolans ämnen som de kan omsätta i informationssamhällets vardag

- förmåga att kunna samverka och samarbeta med människor med olika förutsättningar

- förmåga och vilja att vara delaktig i samhället och dess näringsliv

- initiativförmåga, stark självkänsla och förmågan att kritisk granska och värdera, uttrycka sina åsikter samt ta ansvar för sina beslut

Genom ett växande ansvarstagande med stigande ålder läggs grunden för lusten till fortsatt utveckling och ett livslångt lärande

---

Skoldirektör Peter Molin redogjorde för den pågående processen för planering av hur förvaltningens ledningsorganisation skall utformas i framtiden.

Skoldirektören informerade också om sin planering över hur det framtida verksamhetsstödet till förvaltningen samt hur den framtida staben skall utformas

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Inriktningen för ledarskap inom förvaltningen enligt pkt 1(Ledarskapet) i skoldirektörens PM skall ligga till grund för chefernas strategiska arbete.

    2. Kriterierna för framgångsrika skolor enligt SOU 2004:116 och bilaga 1 i skoldirektörens PM skall ligga till grund för de närmaste årens arbete med kvalitetsfrågor inom den kommunala skolan

    3. BUN godkänner föreslagen organisation för ledning enligt pkt 4.2 i skoldirektörens PM. Genomförandet skall ske fr o m 2007-07-01

    4. BUN godkänner i övrigt Skola Gotland 2008, del 3 , som en rapport.